EIOPA opozarja banke in zavarovalnice: preprečite tveganja in zaščitite potrošnike

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je 4. oktobra 2022 na svoji spletni strani objavil opozorilo zavarovalnicam in bankam, naj obravnavajo vprašanja varstva potrošnikov v zvezi s prodajo zavarovanj vezanih na bančna posojila (kreditna zavarovanja, angl. Credit Protection Insurance – CPI1. EIOPA v svojem opozorilu poziva zavarovalnice in banke, naj ukrepajo ali pa se soočijo z možnimi nadzornimi ukrepi. Opozorilo sledi tematskemu pregledu, prav tako objavljenemu 4. oktobra 2022, o delovanju trga EU za zavarovanja, ki se prodajajo s hipotekarnimi posojili, potrošniškimi posojili in kreditnimi karticami (kreditni produkti). Tematski pregled je razkril številne škodljive prakse za potrošnike.

EIOPA sicer priznava različne prednosti kreditnih oziroma CPI zavarovanj, je pa tematski pregled razkril znatna tveganja za potrošnike, ki izhajajo iz slabih praks sklepanja in prodaje CPI zavarovanj ter nezadostnih varstvenih ukrepov za preprečevanje nasprotij interesov.

EIOPA je opredelila naslednja ključna vprašanja, ki lahko negativno vplivajo na potrošnike:

  • Omejena izbira in ovire za sklepanje zavarovanj drugje. Teoretično lahko potrošniki kombinirajo kreditne produkte, ki jih ponujajo banke, s CPI zavarovanji katere koli zavarovalnice. Vendar široko razširjene prakse navzkrižne prodaje potrošnikom to preprečujejo, saj 83 % bank CPI zavarovanje povezuje s svojim glavnim kreditnim produktom.
  • Velika raznolikost zavarovanj in razpršenost cen. Tematski pregled je razkril velike razlike v zavarovalnih kritjih, zavarovalnih pogojih, izključitvah, oblikovanju in lastnostih CPI zavarovanj, zaradi česar jih potrošniki težko primerjajo in sprejemajo odločitve na podlagi takšnih informacij. Cene podobnih CPI zavarovanj se zelo razlikujejo ne samo med državami, ampak tudi znotraj držav.
  • Težave s prekinitvami in zamenjavo zavarovalnice. Potrošniki naletijo na težave, ko želijo prekiniti CPI zavarovanje ali zamenjati zavarovalnico. 43 % zavarovalnic je navedlo, da bi morali potrošniki pridobiti privoljenje banke in izpolniti določene pogoje, preden se lahko njihova polica prekine.
  • Visoke provizije in nasprotje interesov. Kaže, da so CPI zavarovanja zelo donosen posel tako za zavarovalnice kot za banke, ki jih tržijo. Pomemben del obračunane bruto premije (angl. Gross Written Premium – GWP), ki jo plačajo potrošniki, konča pri bankah in zavarovalnicah, medtem ko se z vidika potrošnikov izplača malo odškodninskih zahtevkov. Visoke provizije lahko privedejo do znatnih in škodljivih nasprotij interesov ter do slabih poslovnih praks z namenom povečanje dobičkov bank in zavarovalnic.

Takšne prakse so lahko zelo škodljive za potrošnike in povzročajo pomisleke glede tega, ali zavarovalnice in banke ustrezno uporabljajo temeljna regulativna načela, določena v Direktivi o distribuciji zavarovanj (IDD).

Banke in zavarovalnice naj izboljšajo izkušnjo potrošnikov

EIOPA v luči teh ugotovitev izdaja opozorilo, namenjeno zavarovalnicam in bankam, ki delujejo kot distributerji zavarovanj, da bi zagotovili, da kreditna oziroma CPI zavarovanja ponujajo potrošnikom pošteno vrednost.

EIOPA pričakuje, da bodo vse zavarovalnice in banke, ki delujejo kot distributerji zavarovanj, v celoti spoštovale Direktivo o distribuciji zavarovanj (angl. Insurance Distribution Directive – IDD), vključno z zahtevami glede nadzora in upravljanja produktov (angl. Product Oversight and Governance Arrangements – POG), da bodo ukrepale in naslavljale težave v zvezi z visokimi provizijami ter preprečevale škodljiva nasprotja interesov.

EIOPA pričakuje, da bo industrija izboljšala potrošniške izkušnje s CPI zavarovanji in zagotovila, da izpolnjujejo potrebe ciljnega trga za ta zavarovanja.

Naslednji koraki

EIOPA in nacionalni pristojni organi bodo dali prednost spremljanju evropskega trga CPI zavarovanj in po potrebi izvajali svoja nadzorstvena pooblastila, vključno z inšpekcijskimi pregledi poslovanja in drugimi preiskovalnimi metodami. V primeru kršitve in glede na težo kršitve se lahko proti zavarovalnicam in bankam uporabijo ustrezne sankcije in upravni ukrepi.

Celotno opozorilo EIOPE v slovenskem prevodu se nahaja na spletni strani Prevodi opozorila EIOPE.

Opozorilo EIOPE v originalnem angleškem jeziku se nahaja na povezavi Warning to insurers and banks on Credit Protection Insurance (CPI) products.

Poročilo o tematskem pregledu EIOPE o CPI zavarovanjih, ki jih tržijo banke skupaj s svojimi kreditnimi produkti, in video predstavitev je na voljo na povezavi Thematic Review on CPI sold via banks – report.

1Kaj so kreditna zavarovanja?
—————————————–
Kreditna zavarovanja v okviru tematskega pregleda EIOPE so tista zavarovanja, ki jih banke ponujajo potrošnikom skupaj s hipotekarnimi in potrošniškimi posojili ter kreditnimi karticami ter krijejo nezmožnost posojilojemalca oziroma imetnika kreditne kartice za poplačilo dolga zaradi različnih vzrokov. Takšni vzroki so smrt in finančna nezmožnost odplačevanja dolga zaradi nezgode, bolezni ali izgube zaposlitve.

EIOPA opozarja banke in zavarovalnice: preprečite tveganja in zaščitite potrošnike