EIOPA V OSPREDJE POSTAVLJA DEJAVNOSTI GLEDE TRAJNOSTNIH TVEGANJ

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je v dokumentu z naslovom »Dejavnosti v zvezi s trajnostnimi financami 2022-2024« predstavil seznam svojih prednostnih dejavnosti glede trajnostnih (ESG) tveganj po področjih, in ključne izdelke pri tem.

Prednostna področja dejavnosti EIOPA-e v zvezi z ESG financami so naslednja:

 1. vključevanje ESG tveganj v preudarni okvir zavarovalnic in pokojninskih skladov,
 2. konsolidacija makro/mikro preudarne ocene ESG tveganj,
 3. spodbujanje ESG razkritij in ESG vodenja poslovanja,
 4. pomoč pri nadziranju ESG tveganj in zbliževanju nadzorniških praks v EU,
 5. naslovitev vrzeli v zaščiti,
 6. spodbujanje uporabe modeliranja na podlagi odprtih virov in podatkov, v povezavi s tveganji podnebnih sprememb,
 7. prispevati k mednarodni konvergenci pri ocenjevanju in upravljanju ESG tveganj.

Med ključnimi izdelki EIOPA-e v zvezi z ESG financami, so tudi naslednji:

1. v okviru 1. področja -vključevanje ESG tveganj v preudarni okvir zavarovalnic in pokojninskih skladov so:

 • predlogi za nadzorniško poročanje o podnebnih tveganjih v Solventnosti II,
 • analiza preudarne obravnave na podlagi Solventnosti II, in sicer: sredstev in/ali dejavnosti, povezanih z okoljem in / ali socialnimi cilji ali pomembno povezanih s škodovanjem navedenih ciljev.
 • poročilo o zavarovalnih praksah in preudarni obravnavi vključevanja ukrepov prilaganja podnebnim spremembam v neživljenjske zavarovalne proizvode,
 • analiza vključevanja ESG zadev v skrbniško dolžnost pokojninskih družb in skladov,
 • ponovna ocena stroškov kapitala iz naslova standardne formule tveganja naravnih nesreč.

2. v okviru 2. področja – konsilidacija makro/mikro preudarne ocene ESG tveganj:

 • metodološka načela stresnih testov glede podnebnih sprememb v zavarovalni dejavnosti,
 • poročila o analizi fizičnega tveganja,
 • sodelovanje pri morebitnem med-sektorskim stresnim testom glede podnebnih sprememb.

3. V okviru 3. področja – spodbujanje ESG razkritij in ESG vodenja poslovanja:

 • smernice o razkritjih in poročanju na podlagi Uredbe (EU) o ESG razkritjih v sektorju finančnih storitev, in predpisi o taksonomiji

EIOPA V OSPREDJE POSTAVLJA DEJAVNOSTI GLEDE TRAJNOSTNIH TVEGANJ