Kako bo uredba o trajnostnosti preprečevala zeleno zavajanje

V Uradnem listu RS št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023 je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev. Kakšne zahteve po transparentnosti na ravni subjektov in udeležencev na finančnih trgih ter finančnih produktov bo uveljavila uredba, navajamo v nadaljevanju.

V Uradnem listu RS št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023 je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: Uredba), ki bo začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu. Z navedeno Uredbo se ureja izvajanje Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2019/2088 ), katere glavni cilj je izboljšati razkritja, povezana s trajnostnostjo, primerljivost razkritij za končne vlagatelje ter omejiti škodljive vplive na trajnostnost in okoljsko zavajanje (»greenwashing«).

Uredba (EU) 2019/2088 je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah od 10. 3. 2021 s temi odstopanji, in sicer:

  a) členi 4(6) in (7), 8(3), 9(5), 10(2), 11(4) in 13(2) se uporabljajo od 29. 12. 2019;
  b) členi 2a, 8(4), 9(6) in 11(5) se uporabljajo od 12. 7. 2020;
  c) člen 11(1), (2) in (3) se uporablja od 1. 1. 2022;
  d) člena 8(2a) in 9(4a) se uporabljata:

   (i) v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (a) in (b) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 od 1. 1. 2022
   (ii) v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (c) do (f) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 od 1. 1. 2023.

Pristojnost za izvajanje Uredbe 2019/2088/EU je dodeljena Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Agenciji za zavarovalni nadzor, kot to že izvira iz sektorske zakonodaje, navedene v tretjem odstavku 6. člena v zvezi s prvim odstavkom 14. člena Uredbe (EU) 2019/2088.

Uredba (EU) 2019/2088 določa harmonizirana pravila za udeležence na finančnem trgu in finančne svetovalce o tem, kako v svoje naložbene odločitve in finančna svetovanja vključujejo okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike dobrega upravljanja, ter za njihove splošne in s produktom povezane trajnostne ambicije. Zasnovana je tako, da omeji morebitno „lažno zeleno oglaševanje“, kjer se finančni produkti* tržijo kot trajnostni ali podnebju prijazni, ali trditve o udeležbi finančnih subjektov, ki v praksi ne izpolnjujejo teh standardov. Od udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev zahteva predpogodbena in tekoča razkritja končnim vlagateljem, ko delujejo kot zastopniki teh končnih vlagateljev. Nadaljnje informacije, ki morajo biti priložene predpogodbeni in periodični dokumentaciji produktov, natančneje predpisuje Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288.

Med udeleženci na finančnem trgu so tudi:

 • zavarovalnica, ki zagotavlja zavarovalne naložbene produkte (ZNP);
 • institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje;
 • proizvajalec pokojninskega produkta;
 • ponudnik vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP);

Med finančnimi svetovalci so tudi:

 • zavarovalni posrednik, ki zagotavlja zavarovalno svetovanje v zvezi z ZNP;
 • zavarovalnica, ki zagotavlja zavarovalno svetovanje v zvezi z ZNP;

Zavarovalni naložbeni produkti (ZNP) so vrsta naložbenih produktov, ki se tržijo malim vlagateljem in so izpostavljeni naložbenemu tveganju. Vključujejo strukturirane finančne produkte, kot so opcije, ki so zapakirane v zavarovalne police.

Med finančnimi produkti so tudi naložbe, kot so:

 • portfelj,
 • ZNP,
 • pokojninski produkt ali shema,
 • PEPP.

Predpogodbeni dokumenti, povezani s finančnimi produkti so dokumenti, ki posredujejo informacije o finančnih produktih, preden se vlagatelj odloči za naložbo.

Periodični dokumenti, povezani s finančnimi produkti so poročila, ki se običajno izdajajo na letni ravni, o uspešnosti posameznih finančnih produktov.

A. Transparentnost na ravni subjekta/transparentnost s strani udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev.

Udeleženci na finančnih trgih in finančni svetovalci morajo na svojih spletnih mestih objaviti:

 • informacije o tem, kako upoštevajo negativne zunanje učinke svojih poslovnih modelov, in sicer glavne škodljive učinke naložbenih odločitev ali finančnih nasvetov na trajnost ESG; ali
 • informacije, ki pojasnjujejo, zakaj menijo, da takega negativnega učinka ni.

Spletna mesta udeležencev na finančnem trgu in finančnih svetovalcev morajo vsebovati tudi informacije o tem, kako:

 • v svoj proces odločanja o naložbah in finančno svetovanje integrirajo trajnostna tveganja;
 • so njihove politike prejemkov skladne z vključevanjem trajnostnih tveganj.

B. Transparentnost finančnih produktov

Do danes so bili razviti trajnostni finančni produkti z različnimi stopnjami ambicij. Zato ta uredba razlikuje med zahtevami po preglednosti:

 • za finančne produkte, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti; in
 • za finančne produkte, katerih cilj je pozitiven vpliv na okolje in družbo.

Dve kategoriji finančnih produktov morata v predpogodbenih dokumentih, povezanih s finančnimi produkti*, pojasniti, kako naj se doseže njuna trajnost ESG in je bila dosežena v periodičnih dokumentih, povezanih s finančnimi produkti*.

Poleg tega morajo vsi finančni produkti:

 • v predpogodbenih dokumentih navesti, kako so trajnostna tveganja vključena v naložbene odločitve; in
 • prepoznati možen vpliv na donosnost naložbe.

Podobna pravila veljajo za finančne svetovalce. Udeleženci na finančnih trgih, ki upoštevajo glavne škodljive vplive na vprašanja trajnosti, morajo tudi pojasniti, ali in če da, kako njihovi finančni produkti upoštevajo glavne škodljive učinke.

Kako bo uredba o trajnostnosti preprečevala zeleno zavajanje