Kam investirajo sredstva zavarovalnice s sedežem v EU? Se naložbene strategije slovenskih zavarovalnic razlikujejo od povprečja EU?

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je objavil informativni list v zvezi z naložbenimi strategijami, ki jih zasledujejo zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v državah EU (povezava). Z namenom, da bi ugotovili morebitna odstopanja v naložbenih strategijah slovenskih zavarovalnic od povprečja EU, smo na AZN pripravili podobno analizo za slovenski zavarovalniški trg. V analizo so bili vključeni naložbeni portfelji zavarovalnic in pozavarovalnic, primerjalo pa se je naložbe po stanju konec prvega trimesečja 2023.

Prevladujejo štiri vrste naložb

Zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v EU so imele v svojih portfeljih za približno 8.568 mrd. EUR vseh naložb, delež zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v Sloveniji pa je s 7.904 mio. EUR znašal približno 0,09 %. Velika večina sredstev zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v EU je naložena v štirih naložbenih razredih, in sicer v državnih obveznicah, podjetniških obveznicah, lastniških vrednostnih papirjih ter v naložbenih skladih. Povprečna zastopanost omenjenih naložbenih razredov v portfeljih zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v EU znaša 88 %, za slovenske zavarovalnice in pozavarovalnice pa celo 92 %. Od preostanka sredstev so zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v EU imele v povprečju po 4 % teh sredstev naloženih v depozitih in v danih posojilih, po 2 % pa v nepremičninah ter strukturiranih vrednostnih papirjih. Pri slovenskih zavarovalnicah ter pozavarovalnicah so po 3 % preostanka sredstev predstavljale naložbe v depozite ter nepremičnine, približno 1 % delež sredstev pa naložbe v strukturirane vrednostne papirje in dana posojila.

Graf: Primerjava strukture naložb slovenskih zavarovalnic in zavarovalnic iz EU

Če podrobneje primerjamo naložena sredstva v zgoraj navedenih največjih štirih naložbenih razredih slovenskih zavarovalnic in pozavarovalnic s povprečjem v EU, ugotovimo, da so slovenske zavarovalnice in pozavarovalnice v povprečju izrazito večji delež sredstev investirale v državne obveznice (za 13,7 odst. t.) in manj v naložbene sklade (za 12,4 odst. t.). Nekoliko višji je tudi povprečni delež naložb slovenskih zavarovalnic in pozavarovalnic v podjetniške obveznice, medtem ko so naložbe v lastniške vrednostne papirje v povprečju podobne kot povprečno v EU. Primerjalna struktura povprečnih portfeljev naložb zavarovalnic in pozavarovalnic iz držav EU in Slovenije, je prikazana na zgornjem grafu.

V Sloveniji večja koncentracija domačih portfeljev
Glede na državo izdajatelja vrednostnih papirjev v največjih štirih naložbenih razredih znotraj portfeljev zavarovalnic in pozavarovalnic iz EU v povprečju več kot polovični delež vrednost naložb predstavljajo izdajatelji iz treh držav – to so Francija (24%), Nemčija (18%) in Luksemburg (10%). Po tem kriteriju so naložbeni portfelji slovenskih zavarovalnic in pozavarovalnic precej bolj koncentrirani, saj kar 40 % vrednosti vseh naložb pripada izdajateljem iz Slovenije. Sledita Nemčija (9 %) in Francija (6 %).

Precejšnja povprečna razlika med portfelji zavarovalnic in pozavarovalnic iz držav EU oziroma iz Slovenije je opazna tudi ob primerjavi portfeljev po kriteriju države upravljalca naložbenega sklada. V portfeljih naložbenih skladov slovenskih zavarovalnic in pozavarovalnic v povprečju kar 69 % sredstev tovrstnih naložb upravljajo upravljalci iz Slovenije, sledijo pa upravljalci iz Luksemburga ter Avstrije, s po 8 % deležem. Za zavarovalnice in pozavarovalnice iz EU v povprečju 25 % sredstev tovrstnih naložb upravljajo upravljalci iz Francije, 21 % upravljalci iz Luksemburga ter 20 % upravljalci iz Nemčije. V povprečju imajo zavarovalnice in pozavarovalnice iz držav EU približno po četrtino vseh sredstev v naložbenih skladih investiranih v sklade lastniških vrednostnih papirjev ter v sklade dolžniških vrednostnih papirjev. Pri slovenskih zavarovalnicah in pozavarovalnicah v povprečju znaša delež naloženih sredstev v naložbene sklade lastniških vrednostnih papirjev 57 %, v mešane sklade 16 %, v sklade dolžniških vrednostnih papirjev pa 14 %.

Kam investirajo sredstva zavarovalnice s sedežem v EU? Se naložbene strategije slovenskih zavarovalnic razlikujejo od povprečja EU?