O Agenciji

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zavarovalništvu ter je začela delovati 1. junija 2000, ko je Vlada Republike Slovenije imenovala strokovni svet in direktorja Agencije. Cilji državne nadzorne ustanove na področju zavarovalništva so zmanjševati in odpravljati nepravilnosti v zavarovanju, varovati interese zavarovalcev ter omogočati delovanje zavarovalnega gospodarstva in njegovega pozitivnega vplivanja na celotno gospodarstvo.

Agencija je pravna oseba, ki je pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti samostojna in neodvisna. Za svoje delo je odgovorna Državnemu zboru Republike Slovenije. Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo organizacijo in njeno poslovanje. Vlada Republike Slovenije daje soglasje k letnemu obračunu in finančnemu načrtu Agencije. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče.

Mednarodno sodelovanje Agencije obsega aktivnosti v okviru združenj nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine, kot sta EIOPA (angl. European Insurance and Occupationa Pensions Authority) in IAIS (angl. International Association of Insurance Supervisors), ter tudi sodelovanje s posamičnimi nadzornimi organi pri nadzoru poslovanja slovenskih nadzorovanih subjektov v t. i. tretjih državah.

Agencija za zavarovalni nadzor
Trg republike 3
1000 Ljubljana, Slovenija

Številka računa: SI56 0110 0637 0164 439
Identifikacijska številka zavezanca za DDV: SI18962343
Matična številka: 1332856

Tel.: + 386 (1) 2528 600
Faks: + 386 (1) 2528 630

E-naslov: agencija@a-zn.si
Splet:  www.a-zn.si


 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.