Katalog informacij javnega značaja

1. Podatki o katalogu

V katalogu so osnovni podatki o Agenciji za zavarovalni nadzor, ožjem vodstvu, strokovnem svetu in področjih dela.

Poleg zakonov in zakonskih predpisov, ki urejajo delo Agencije za zavarovalni nadzor, so navedeni tudi sklepi in drugi predpisi, ki jih sprejema Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor; seznam javnih evidenc, ki jih vodi Agencija za zavarovalni nadzor, in seznam letnih poročil Agencije za zavarovalni nadzor.

Na koncu kataloga sledijo spisek najpogostejših informacij javnega značaja in povezave do odgovorov nanje. Vse vsebine so podrobneje objavljene na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor, katalog pa vsebuje aktivne povezave nanje.

 2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Ob zavrnitvi zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je dopusten upravni spor.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:

  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03)
  • Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03)

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

  • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04)

Ta uredba določa stroškovnik, po katerem se zaračunavajo materialni stroški za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. V primeru informacije večjega obsega lahko organ po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja informacije.

Datum prve objave: 20. 7. 2005

Dostop do kataloga

Spletni naslov: Katalog javnega značaja

Fizični dostop: v prostorih Agencije za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, v prostorih tajništva;

3. Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, je direktor Agencije za zavarovalni nadzor mag. Gorazd Čibej, v njegovi odsotnosti pa mag. Mojca Majič ali Niko Erker.

Tel.: +386 (1) 2528 600

Faks: + 386 (1) 2528 630

E-naslov: agencija@a-zn.si

4. Podatki o Agenciji za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor
Trg republike 3
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (1) 2528 600
Faks: + 386 (1) 2528 630
E-naslov: agencija@a-zn.si
Splet: https://www.a-zn.si/

Matična številka: 1332856000
Šifra dejavnosti: L75.110 – splošna dejavnost javne uprave
Identifikacijska številka za DDV: 18962343

Ožje vodstvo Agencije za zavarovalni nadzor:

Direktor: mag. Gorazd Čibej
Namestnika direktorja: Niko Erker in mag. Mojca Majič
Predsednik strokovnega sveta: mag. Gorazd Čibej
Člani strokovnega sveta: mag. Andrej Zupančič, mag. Mojca Majič, Peter Papež in Aleksandar Volaš

Ustanovitev in pravni položaj:

Agencija za zavarovalni nadzor je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zavarovalništvu ter je začela delovati 1. junija 2000, ko je Vlada Republike Slovenije imenovala strokovni svet in direktorja Agencije. Cilji državne nadzorne ustanove na področju zavarovalništva so zmanjševati in odpravljati nepravilnosti v zavarovanju, varovati interese zavarovalcev ter omogočati delovanje zavarovalnega gospodarstva in njegovega pozitivnega vplivanja na celotno gospodarstvo.

Agencija za zavarovalni nadzor je pravna oseba, ki je pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti samostojna in neodvisna. Za svoje delo je odgovorna Državnemu zboru RS. Agencija za zavarovalni nadzor ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo organizacijo in njeno poslovanje. Vlada Republike Slovenije daje soglasje k letnemu obračunu in finančnemu načrtu Agencije za zavarovalni nadzor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev Agencije za zavarovalni nadzor opravlja Računsko sodišče.

Naloge in pristojnosti:

Zakon o zavarovalništvu določa, da Agencija za zavarovalni nadzor na njegovi podlagi izdaja predpise ter izvaja nadzor nad zavarovalnicami, zavarovalnimi zastopniškimi in zavarovalnimi posredniškimi družbami ter zavarovalnimi zastopniki in posredniki. Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna tudi za izvajanje nadzora nad pravnimi osebami, povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem zavarovalnic. Pristojna je tudi za opravljanje nadzora nad zavarovalnico v zavarovalniški skupini ter zavarovalnim in mešanim zavarovalnim holdingom.

Poleg tega opravlja nadzor nad poslovanjem Jedrskega poola in Slovenskega zavarovalnega združenja v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je Agencija za zavarovalni nadzor pristojna za izdajo dovoljenj pokojninskim družbam, za izvajanje nadzora nad njihovim poslovanjem in poslovanjem zavarovalnic, ki izvajajo dodatno pokojninsko zavarovanje, ter za izdajo podzakonskih predpisov. Prav tako Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 354. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opravlja nadzor nad izplačevalci poklicnih pokojnin.

Poleg tega Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 23. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb nadzira še poslovanje Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije.

Na podlagi Zakona o finančnih konglomeratih Agencija za zavarovalni nadzor opravlja tudi dopolnilni nadzor nad nadzorovano osebo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je na vrhu finančnega konglomerata oziroma ji je nadrejen finančni holding.

Na podlagi določil Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje v Odboru za finančno stabilnost, v katerem so predstavniki vseh treh slovenskih nadzornih organov subjektov finančnega sektorja. Pristojna je tudi za to, da na podlagi tega zakona izvaja makrobonitetni nadzor nad finančnimi družbami s spremljanjem, zbiranjem ter preverjanjem poročil in obvestil finančnih družb, z izvajanjem pregledov poslovanja finančnih družb, z izrekanjem ukrepov nadzora v skladu s področnimi zakoni ter izrekanjem makrobonitetnih nadzornih ukrepov in instrumentov v skladu s tem zakonom.

Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi pristojnosti, ki ji jih daje zakonodaja, opravlja nadzor zlasti z rednim preverjanjem poročil in obvestil, ki jih prejme od zavezancev za poročanje, ter z opravljanjem pregledov poslovanja.

Osnovne naloge Agencije za zavarovalni nadzor so:

1. izdaja dovoljenj za opravljanje zavarovalnih poslov;
2. izdaja dovoljenj za spremembo zavarovalne vrste;
3. izdaja dovoljenj za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom – z delnicami druge zavarovalnice;
4. izdaja dovoljenj za pridobitev kvalificiranega deleža;
5. izdaja dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za izvršnega člana upravnega odbora;
6. izdaja dovoljenj za prevzem oziroma prenos zavarovalnih pogodb;
7. izdaja dovoljenj za združitev oziroma delitev;
8. izdaja dovoljenj za ustanovitev podružnice v tujini;
9. izdaja dovoljenj za prekoračitev omejitev dovoljenih naložb v pokojninski družbi;
10. izdaja dovoljenj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja;
11. izdaja soglasij k metodi ter spremembam metode porazdelitve prihodkov in odhodkov med zavarovalnima skupinama premoženjskih in življenjskih zavarovanj;
12. izdaja soglasij k statutu in pravilniku o volitvah v skupščino zastopnikov vzajemne zavarovalnice;
13. izdaja soglasij k zavarovalno statističnim standardom;
14. nadzor zavarovalnic, pokojninskih družb, zavarovalnih zastopnikov, zavarovalnih posrednikov, Jedrskega poola, Škodnega sklada in Odškodninskega urada pri Slovenskem zavarovalnem združenju ter izrekanje nadzornih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev in nepravilnosti;
15. priprava podzakonskih predpisov na podlagi zavarovalne in pokojninske zakonodaje;
16. vodenje obveznih registrov subjektov nadzora;
17. vodenje postopkov o prekrških za kršitve Zakona o zavarovalništvu;
18. sodelovanje z drugimi nadzornimi organi.

5. Seznam zakonov, ki urejajo delovanje Agencije za zavarovalni nadzor in predpisi Agencije za zavarovalni nadzor

Informacije najdete pod Zakonodajo

6. Seznam javnih evidenc

Seznam zavarovalnih subjektov (zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninske družbe in drugi nadzorovanci), ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.

Seznam zavarovalnic držav članic EU v Sloveniji, ki lahko opravljajo storitve na območju Slovenije prek podružnice ali neposredno, z vrstami storitev, ki jih lahko opravljajo. Gre za zavarovalnice s sedežem v državi članice EU, ki je o nameri opravljanja storitev, za katere ima dovoljenje matičnega nadzornika, s pismom obvestila Agencijo za zavarovalni nadzor.

Register zavarovalnih zastopniških družb in zavarovalnih posredniških družb

7. Seznam publikacij Agencije za zavarovalni nadzor

Letna Poročila

8. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja