Cilji, funkcije in dejavnosti nadzora

Na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2451 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za razkritje posebnih informacij so nadzorni organi držav članic Evropske unije dolžni razkrivati statistične podatke in informacije o nadzornem organu ter ciljih, funkcijah in glavnih področjih dejavnosti nadzora, ki poteka ali se načrtuje. Nadzorni organ prikaže te podatke v tabeli, predpisani s prej navedeno Izvedbeno uredbo (prikazane v razdelku »Dejavnosti nadzora«) in opiše cilje, funkcije in glavna področja dejavnosti nadzora.

Temeljne funkcije – naloge Agencije za zavarovalni nadzor so spodbujanje varnosti in finančne trdnosti subjektov nadzora, prispevanje k primerni ravni zaščite sedanjih in bodočih zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb ter zagotavljanje, da bodo zavarovalnice z visoko verjetnostjo zmožne pravočasno izpolnjevati obveznosti do zavarovancev in zavarovalcev.

Glavni cilj nadzora, ki ga opravlja Agencija, je zaščititi zavarovalce, zavarovance in druge upravičence iz zavarovalnih pogodb. Agencija ta cilj dosega z opravljanjem nadzora nad zavarovalnicami in drugimi subjekti nadzora ter s tem preverja, ali zavarovalnice in drugi subjekti poslujejo zakonito in v skladu s pravili o obvladovanju tveganj.

Glavne strateške usmeritve Agencije so povzete tudi v Strategiji Agencije za zavarovalni nadzor.

Subjekti nadzora so:

  • zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalniške skupine ter pokojninske družbe, ki opravljajo posle na območju Republike Slovenije,
  • imetniki kvalificiranih deležev institucij iz prve alineje,
  • člani uprav in nadzornih svetov institucij iz prve alineje,
  • nosilci ključnih funkcij v institucijah iz prve alineje,
  • podružnice zavarovalnic iz držav članic EU,
  • zavarovalnice držav članic EU glede storitev in poslov, ki jih te opravljajo na območju Republike Slovenije,
  • namenske družbe, na katere je zavarovalnica prenesla tveganja,
  • prevzemniki izločenih poslov zavarovalnic,
  • zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki.