Dejavnosti

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2451, PRILOGA I – PREDLOGA C in D za razkritje skupnih statističnih podatkov o nadzornem organu

Dejavnosti nadzora« za zahtevo iz točke (e) člena 31(2) Direktive 2009/138/ES

Agencija je na podlagi interno opredeljene Metodologije za oceno tveganj subjektov nadzora v letu 2016 pristopila k vzpostavitvi postopkov nadzora, ki temelji na tveganjih in v tem letu zaključila oceno tveganja za tri zavarovalnice ter začela postopek ocenjevanja še za štiri zavarovalnice. V letu 2017 načrtuje izvedbo ocene tveganja za ostalih deset zavarovalnic oziroma pozavarovalnic. Poleg tega Agencija v drugi polovici leta 2017 načrtuje tudi izvedbo pregleda letnih poročevalskih podatkov in informacij, ki jih bodo zavarovalnice prvič, za poslovno leto 2016, pripravile po zahtevah Solventnosti II.

Glavna področja dejavnosti nadzora pri pregledih poslovanja pa so upravljanje, delovanje ključnih funkcij, finančne naložbe, zavarovalni produkti, reševanje škod, pozavarovanje, prodajne poti, preprečevanje pranja denarja in IT področje.