Dejavnosti

Agencija za zavarovalni nadzor razkriva skupne statistične podatke o nadzornem organu na podlagi Izvedbene uredbe Evropske komisije (EU) 2015/2451. Namen razkritja podatkov je spodbujanje enotne ravni preglednosti in odgovornosti nadzornih organov ter zagotovitev enostavno  dostopnih  in primerljivih informacij.

Razkritje obsega količinske (predloga C) in kvalitativne (predloga D) skupne statistične podatke o nadzornem organu, ki se nanašajo na:
• strukturo nadzornega organa,
• preglede na kraju samem,
• notranje modele,
• nadzorniške ukrepe in pooblastila,
• kolegije nadzornikov,
• odobritve lastnih sredstev in
• medsebojne strokovne preglede.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2451, PRILOGA I – PREDLOGA C in D za razkritje skupnih statističnih podatkov o nadzornem organu

Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi Izvedbene uredbe Evropske komisije (EU) 2015/2451  razkriva tudi skupne statistične podatke o nadzorovanih zavarovalnicah, pozavarovalnicah in zavarovalniških skupinah, ki se nahajajo v razdelku Zavarovalnice in pokojninske družbe/Statistika.

 

Dejavnosti nadzora za zahtevo iz točke (e) člena 31(2) Direktive 2009/138/ES

Agencija je na podlagi interno opredeljene Metodologije za oceno tveganj subjektov nadzora v letu 2016 pristopila k vzpostavitvi postopkov nadzora, ki temelji na tveganjih in v tem letu zaključila oceno tveganja za tri zavarovalnice ter začela postopek ocenjevanja še za štiri zavarovalnice. V letu 2017 načrtuje izvedbo ocene tveganja za ostalih deset zavarovalnic oziroma pozavarovalnic. Poleg tega Agencija v drugi polovici leta 2017 načrtuje tudi izvedbo pregleda letnih poročevalskih podatkov in informacij, ki jih bodo zavarovalnice prvič, za poslovno leto 2016, pripravile po zahtevah Solventnosti II.

Glavna področja dejavnosti nadzora pri pregledih poslovanja pa so upravljanje, delovanje ključnih funkcij, finančne naložbe, zavarovalni produkti, reševanje škod, pozavarovanje, prodajne poti, preprečevanje pranja denarja in IT področje.