Financiranje

Osnova za financiranje Agencije za zavarovalni nadzor so takse in nadomestila, ki jih določa Tarifa o taksah in nadomestilih ter drugi prihodki, ki jih Agencija ustvari s svojim poslovanjem. Agencija v vsem času svojega obstoja nikoli ni prejela sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Iz presežka prihodkov nad odhodki Agencije, realiziranem v preteklem letu, se del izloči v rezerve Agencije v višini, določeni s finančnim načrtom Agencije za leto, v katerem je bil presežek dosežen, ostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije.

Presežek odhodkov nad prihodki Agencije se krije iz rezerv Agencije, če pa rezerve ne zadostujejo in bi bilo resno ogroženo opravljanje nalog Agencije, se presežek odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije.