Naloge in pristojnosti

Zakon o zavarovalništvu določa, da Agencija za zavarovalni nadzor na njegovi podlagi izdaja predpise in izvaja nadzor nad zavarovalnicami, zavarovalnimi zastopniškimi in zavarovalnimi posredniškimi družbami ter zavarovalnimi zastopniki in posredniki. Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora nad pravnimi osebami, povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem zavarovalnic. Pristojna je tudi za opravljanje nadzora nad zavarovalnico v zavarovalniški skupini ter nad zavarovalnim in mešanim zavarovalnim holdingom.

Poleg tega opravlja nadzor nad poslovanjem Jedrskega poola in Slovenskega zavarovalnega združenja v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je Agencija pristojna za izdajo dovoljenj pokojninskim družbam, za izvajanje nadzora nad njihovim poslovanjem in poslovanjem zavarovalnic, ki izvajajo dodatno pokojninsko zavarovanje, ter za izdajo podzakonskih predpisov. Prav tako Agencija na podlagi 354. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opravlja nadzor nad izplačevalci poklicnih pokojnin.

Poleg tega Agencija na podlagi 23. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb nadzira še poslovanje Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije.

Na podlagi Zakona o finančnih konglomeratih Agencija opravlja tudi dopolnilni nadzor nad nadzorovano osebo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je na vrhu finančnega konglomerata oziroma ji je nadrejen finančni holding.

Na podlagi določil Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema je Agencija v Odboru za finančno stabilnost, v katerem so predstavniki vseh treh slovenskih nadzornih organov subjektov finančnega sektorja. Poleg tega je Agencija pristojna, da na podlagi tega zakona izvaja makrobonitetni nadzor nad finančnimi družbami s spremljanjem, zbiranjem ter preverjanjem poročil in obvestil finančnih družb, z izvajanjem pregledov poslovanja finančnih družb, z izrekanjem ukrepov nadzora v skladu s področnimi zakoni ter izrekanjem makrobonitetnih nadzornih ukrepov in instrumentov v skladu s tem zakonom.

Agencija na podlagi pristojnosti, ki ji jih daje zakonodaja, opravlja nadzor zlasti z rednim preverjanjem poročil in obvestil, ki jih prejme od zavezancev za poročanje, ter z opravljanjem pregledov poslovanja.

Osnovne naloge Agencije za zavarovalni nadzor so:

 • izdaja dovoljenj za opravljanje zavarovalnih poslov;
 • izdaja dovoljenj za spremembo zavarovalne vrste;
 • izdaja dovoljenj za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom – z delnicami druge zavarovalnice;
 • izdaja dovoljenj za pridobitev kvalificiranega deleža;
 • izdaja dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za izvršnega člana upravnega odbora;
 • izdaja dovoljenj za prevzem oziroma prenos zavarovalnih pogodb;
 • izdaja dovoljenj za združitev oziroma delitev;
 • izdaja dovoljenj za ustanovitev podružnice v tujini;
 • izdaja dovoljenj za prekoračitev omejitev dovoljenih naložb v pokojninski družbi;
 • izdaja dovoljenj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja;
 • izdaja soglasij k metodi ter spremembam metode porazdelitve prihodkov in odhodkov med zavarovalnima skupinama premoženjskih in življenjskih zavarovanj;
 • izdaja soglasij k statutu in pravilniku o volitvah v skupščino zastopnikov vzajemne zavarovalnice;
 • izdaja soglasij k zavarovalno statističnim standardom;
 • nadzor zavarovalnic, pokojninskih družb, zavarovalnih zastopnikov, zavarovalnih posrednikov, Jedrskega poola, Škodnega sklada in Odškodninskega urada pri Slovenskem zavarovalnem združenju ter izrekanje nadzornih ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev in nepravilnosti;
 • priprava podzakonskih predpisov na podlagi zavarovalne in pokojninske zakonodaje;
 • vodenje obveznih registrov subjektov nadzora;
 • vodenje postopkov o prekrških za kršitve Zakona o zavarovalništvu;
 • sodelovanje z drugimi nadzornimi organi.