Ustanovitev in pravni položaj

Agencija za zavarovalni nadzor je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zavarovalništvu ter je začela delovati 1. junija 2000, ko je Vlada Republike Slovenije imenovala strokovni svet in direktorja Agencije. Cilji državne nadzorne ustanove na področju zavarovalništva so zmanjševati in odpravljati nepravilnosti v zavarovanju, varovati interese zavarovalcev ter omogočati delovanje zavarovalnega gospodarstva in njegovega pozitivnega vplivanja na celotno gospodarstvo.

Agencija je pravna oseba, ki je pri izvajanju nalog in pristojnosti samostojna in neodvisna. Za svoje delo je odgovorna Državnemu zboru Republike Slovenije. Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo organizacijo in njeno poslovanje. Vlada Republike Slovenije daje soglasje k letnemu obračunu in finančnemu načrtu Agencije. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče.