Organi Agencije

Organa Agencije za zavarovalni nadzor sta strokovni svet in direktor.

Strokovni svet Agencije sestavljajo predsednik strokovnega sveta in štirje člani, ki jih na predlog Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Člani strokovnega sveta so imenovani za obdobje šestih let in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani. Direktor Agencije je po svoji funkciji tudi predsednik strokovnega sveta.

Direktorja Agencije na predlog Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije, in sicer za dobo šestih let. Direktor Agencije zastopa in predstavlja Agencijo, vodi njeno poslovanje, organizira njeno delo in delo njenih strokovnih služb ter izvaja druge naloge, če ni v Zakonu o zavarovalništvu določeno, da je za izvajanje teh nalog pristojen drug organ Agencije.