Strokovni svet

Strokovni svet odloča o dovoljenjih in soglasjih ter o drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča Agencija za zavarovalni nadzor, če ni v Zakonu o zavarovalništvu ali v kakem drugem zakonu drugače določeno, sprejema predpise, kadar to določajo zakon, poslovnik Agencije, poročilo o stanju na področju zavarovalništva, letno poročilo o delu Agencije, letni načrt dela strokovnih služb Agencije, letni obračun Agencije in finančni načrt Agencije.

Za postopke odločanja Agencija uporablja določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, če ni v Zakonu o zavarovalništvu določeno drugače. Organa postopka sta senat in predsednik senata. Člani strokovnega sveta so hkrati tudi člani senata. Senat odloča o posamičnih zadevah, razen če zakon za posamezno zadevo ne določa, da o njej odloča predsednik senata.

Strokovni svet sestavljajo predsednik in štirje člani.

Predsednik strokovnega sveta:

  • mag. Gorazd Čibej.

Člani strokovnega sveta so:

  • mag. Mojca Majič,
  • mag. Andrej Zupančič,
  • Aleksandar Volaš,
  • Peter Papež.