Obvestilo o glavnih nadzorniških novostih in nadzorniških prioritetah v letu 2023

Agencija za zavarovalni nadzor v okviru nadzorniških pristojnosti, ki jih opredeljuje zakonodaja, izpostavlja nekatere bistvene nadzorniške novosti ter prioritetna področja nadzora v letu 2023.

 1. Mednarodni standard računovodskega poročanja.
  V skladu z Mednarodnim računovodskim standardom 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov (v nadaljevanju: MRS 1) je informacije treba razkriti na razumljiv in pregleden način. MRS 1.7 med drugim določa, da so informacije manj razumljive, če so sporočene na način, ki bi za primarne uporabnike računovodskih izkazov imel podoben učinek, kot če bi se informacije opustile ali napačno navedle.
 2. Podnebna tveganja v finančnem in nefinančnem poročanju.
  Zavarovalnice in pokojninske družbe naj pri pripravi računovodskih izkazov v skladu z MSRP upoštevajo zadeve, povezane s podnebjem, če so učinki teh zadev bistveni, tudi če se računovodski standardi MSRP izrecno ne sklicujejo na zadeve, povezane s podnebjem. Kot pomoč je IASB izdal dva dokumenta, povezana s to tematiko.
  V zvezi z obravnavo podnebnih tveganj v poslovnem poročilu oziroma v nefinančnem poročanju (izjava o nefinančnem poslovanju) so lahko (po)zavarovalnicam in pokojninskim družbam v znatno pomoč usmeritve, vključene v mednarodne dokumente. Smernice Evropske komisije o poročanju informacij, povezanih s podnebjem, obsegajo tudi usmeritve glede zadev, in sicer:

  • Bistvenosti in s tem povezanega dvojnega vidika bistvenosti iz direktive o nefinančnem poročanju;
  • Tveganj, odvisnosti in priložnosti, povezanih s podnebjem;
  • Strukture predlaganih razkritij;
  • Dodatnih smernicah za zavarovalnice, med katerimi so tudi priporočena razkritja informacij o tveganjih in njihovem obvladovanju in ključni kazalniki uspešnosti.
 3. Obravnava vpliva inflacije v računovodskih izkazih (MSRP finančno poročanje) in v nefinančnem poročanju.
  Agencija želi v zvezi z obravnavo inflacije v letnem poročilu za leto 2022 opozoriti tudi na:

  • Poročilo EIOPA o finančni stabilnosti – December 2022 (»Financial Stability Report December 2022«), v katerem je med osrednjimi temami izpostavljen tudi vpliv naraščajoče inflacije in obrestnih mer na finančni položaj zavarovalnic in
  • Nadzorniško izjavo EIOPA glede inflacije, objavljene 22. 12. 2022 (»Supervisory Statement on inflation, EIOPA-BoS-22-587, 19 december 2022«; v nadaljevanju: Izjava EIOPA z dne 22. 12. 2022) , ki naslavlja z inflacijo povezane zadeve v (po)zavarovalnicah iz preudarnostnega zornega kota.
 4. Obravnava učinkov ruske invazije na Ukrajino.
  Agencija priporoča (po)zavarovalnicam in pokojninskim družbam, da pri obravnavi učinkov ruske invazije na Ukrajino v računovodskih izkazih za leto 2022 in v poslovnem poročilu 2022 oziroma v nefinančnem poročanju dodatno k prej navedenima Okrožnicama ATVP in ESMA, tudi Okrožnico ESMA glede posledic ruske invazije na Ukrajino na polletna finančna poročila (»Public Statement. Implications of Russia’s invasion of Ukraine on half-yearly financial reports, 13.5.2022, ESMA32-63-1277«; v nadaljevanju: Okrožnica ESMA z dne 13. 5. 2022) , ki vključuje tudi priporočila glede o obravnave ruske invazije na Ukrajino v poslovnem poročilu (nefinančnem poročanju). ESMA je ocenila, da je večina vsebine v tej Okrožnici ESMA z dne 13. 5. 2022 relevantna tudi pri pripravi letnih računovodskih izkazov.
 5. Poročanje ESEF.
  Javne družbe, od katerih se zahteva poročanje v formatu ESEF, bodo letna poročila za obdobje, končana na dan 31. 12. 2022 morala označiti s tako imenovanim »označevanjem blokov«. Agencija napotuje tudi na dokument, ki ga je izdalo združenje Accountancy Europe, in Independent Assurance on ESEF, ki so v prvotni meri namenjena revizorjem, ki bodo opravljali posle dajanja zagotovil v povezavi s formatom ESEF.
 6. Že objavljene in predvidene spremembe in dopolnitve objavljenih podzakonskih predpisov.
  Objavljene:
  V letu 2022 je Agencija v povezavi z uveljavitvijo MSRP 17 in MSRP 9 izdala nove podzakonske predpise, predvsem tiste, ki urejajo računovodsko poročanje subjektov nadzora Agencije in tudi zavarovalno-tehničnih rezervacij, in sicer:

  Predvidene:
  V pripravi je sprememba podzakonskega akta, sprejetega na podlagi ZZavar-1, in sicer Sklep o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 56/16 in 161/21; v nadaljevanju: Sklep o dodatnem revizijskem pregledu). Agencija namerava Sklep o dodatnem revizijskem pregledu ustrezno dopolniti tudi z dodatnim revizijskim pregledom letnih računovodskih izkazov za namen poročanja Agenciji. Omenjena dopolnitev se bo nanašala na letne računovodske izkaze za poslovno leto 2023 ter dalje, zato bo v izogib morebitnemu napačnemu razumevanju, objavljena šele po izteku roka za predložitev dodatnega revizorjevega poročila za leto 2022.

Celoten dokument z nadzorniškimi novostmi in prioritetami AZN v letu 2023 lahko preberete na spodnji povezavi:
Obvestilo o glavnih nadzorniških novostih in nadzorniških prioritetah v letu 2023