Odprto poročanje za obrazca POSRED 1 in 2 za zavarovalno posredniške družbe, s.p. in banke, rok za oddajo 29. 02. 2016

Zavarovalno posredniška družba, samostojni podjetnik posameznik in banka, ki opravlja storitve zavarovalnega posredovanja, mora za poročanje, skladno s 16. členom Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja, izpolniti oba obrazca, tako obrazec POSRED 1 kot tudi obrazec POSRED 2, pri čemer naj upošteva spodnja navodila: 
 
1. Če posreduje pri sklepanju zavarovanj za več zavarovalnic, mora izpolniti oba obrazca za vsako zavarovalnico posebej IN POSEBEJ ŠE oba obrazca za vse zavarovalnice skupaj.
2. Pod rubriko Prihodki zavarovalnih posredniških družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in bank iz naslova opravljanja storitev oziroma poslov se vpiše skupni znesek OBRAČUNANE PROVIZIJE.
3. Vrednost v eurih v vrstici SKUPAJ mora biti enaka v obrazcu POSRED 1 in v obrazcu POSRED 2, razen, če so izpolnjene tudi vrstice od št. 2 – 5 v obrazcu POSRED 1.