Pojasnilo v zvezi z napovedanim dvigom zavarovalne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Agencija za zavarovalni nadzor redno spremlja stanje in dogajanje na trgu dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Kot finančni regulator na tem področju Agencija izvaja bonitetni nadzor nad zavarovalnicami in preverja, ali zavarovalnice poslujejo zakonito in v skladu s pravili o obvladovanju tveganj. Na ta način Agencija udejanja svoje temeljno poslanstvo, ki je v zagotavljanju zaščitite zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.

Zavarovalnice so premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje zadnjič dvignile leta 2019. Iz podatkov, s katerimi razpolagamo, je odtlej zaznan izdaten dvig odhodkov za škode iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, zaradi česar je bil dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pričakovan. Pri tem poudarjamo, da Agencija kot finančni regulator ne more vplivati na določitev višine premije, kar je skladno z ureditvijo tudi v vseh ostalih državah EU.

Prvotna ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je sicer predvidevala, da povišanje premije dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v času trajanja zavarovanja predhodno pisno potrdi imenovani pooblaščeni aktuar zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor je lahko v primeru dvoma v podatke, imenovala neodvisnega pooblaščenega aktuarja, ki je opravil naloge imenovanega pooblaščenega aktuarja. Evropsko sodišče je takšno ureditev v sodbi C‑185/11 iz leta 2012 ocenilo kot neskladno s pravom Evropske unije. Zato je bila ta določba v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju črtana in je v obstoječem in veljavnem zakonu ni več. Posledično je dvig premije popolnoma samostojna poslovna odločitev zavarovalnic in ni predmet predhodne odobritve regulatorja.

Ureditev nadzora nad zavarovalniškim trgom v Evropski uniji je od leta 2015 poenotena in temelji na Direktivi Solventnost II, ki evropskim regulatorjem ne omogoča poseganja v določanje višine premij zavarovalnih produktov. Te pristojnosti Agenciji za zavarovalni nadzor ne dajeta niti Zakon o zavarovalništvu niti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Na koncu Agencija za zavarovalni nadzor pojasnjuje, da ima zavarovalec ob dvigu premije možnost, da v primeru nestrinjanja s spremenjeno premijo v roku 30 dni od dneva spremembe zavarovalno pogodbo odpove s trimesečnim odpovednim rokom. Ne glede na navedeno pa Agencija zavarovalcem svetuje, da naj se z morebitno odpovedjo zavarovalne pogodbe ne prenaglijo, temveč naj v naslednjih tednih pozorno spremljajo razvoj dogodkov na področju ponudbe dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Pojasnilo v zvezi z napovedanim dvigom zavarovalne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja