POPLAVE- odgovori na najpogostejša vprašanja

Prizadele so me poplave. Zanima me, kakšno nadomestilo za škodo lahko pričakujem?

Nadomestilo za škodo je odvisno od zavarovalnih kritij in višine zavarovalnih vsot v zavarovalni pogodbi. Če imate zavarovano tudi nevarnost poplave (in meteorne vode), je najvišji znesek, ki ga lahko pričakujete, znesek v višini zavarovalne vsote, ki je za takšen škodni primer (poplave in meteorna voda) določen z zavarovalno pogodbo. Zavarovanje izliva vode po opredelitvah v zavarovalnih pogojih zavarovalnic ne predstavlja zavarovanja pred nevarnostjo poplave (in meteorne vode).

Kaj naj naredim, če mi je vso papirno dokumentacijo odnesla voda?

V primeru, da je voda uničila vašo polico in pripadajoče splošne pogoje, se obrnite na zavarovalnico, kjer vam bodo podali vse informacije o vaši sklenjeni polici. Na spletnih straneh zavarovalnice tudi najdete splošne pogoje, kjer lahko preverite kritja.

Kdaj lahko pričakujem obisk cenilca, da oceni nastalo škodo?

Zaradi katastrofalnih posledic poplave in mnogo večjega števila škodnih primerov lahko pričakujete podaljšan čas do obiska cenilca. Popisi in cenitve škode najprej potekajo na tistih območjih, kjer razmere omogočajo varno izvedbo tovrstnih postopkov. Na spletni strani vaše zavarovalnice lahko tudi preverite, ali je morda zavarovalnica podala kakšna bolj podrobna navodila glede prijave škode iz nedavnih poplav.

Kdaj lahko pričakujem dejansko izplačilo za nastalo škodo?

Dejansko izplačilo za nastalo škodo se izvede ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera. Če obstaja temelj za izplačilo škode, vendar še ni ugotovljena dokončna višina škode, so možna tudi izplačila akontacij za škodo. Reševanje in likvidacija škodnih primerov bo hitrejše, če dosledno sledite navodilom (predvsem glede zagotavljanja ustreznih dokazil) in obrazcem, ki jih najdete na spletnih straneh zavarovalnic oziroma se za pomoč obrnete na svojega zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika. Priporočljivo je fotografiranje stanja po poplavi (poskusite pa najti tudi kakšno sliko stanja pred poplavo ter poškodovanih stvari. Naredite seznam uničenih stvari, shranite vse račune in predračune za sanacijo, pri tem bodite čim bolj sistematični.

Z oceno škode se ne strinjam. Zanima me, kakšne možnosti imam na voljo za pritožbo in rešitev?

Zavarovalnice imajo vzpostavljene postopke izvensodnega reševanja sporov in notranje postopke razreševanja pritožb. Pritožba se običajno vloži na pritožbeno komisijo zavarovalnice. V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije zavarovalnice, se lahko spor rešuje tudi pri mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana. Lahko se sproži tudi postopek pri Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki je organiziran pri Slovenskem zavarovalnem združenju GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana. V primeru neuspeha oziroma nezadovoljstva z odločitvijo v izvensodnem reševanju spora, pa je predvidena možnost sodnega varstva, ki pa jo lahko uporabite tudi neposredno kot prvo možnost.

Ob sklenitvi zavarovanja za poplavo mi zastopnik/posrednik ni podal informacije, da bo v primeru škodnega dogodka izplačan le del celotne škode. Kam lahko naslovim svoje pritožbe in pomisleke?

Vaše pravice in obveznosti iz sklenjene zavarovalne pogodbe ne izhajajo le iz informacij, ki vam jih je podal zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik, temveč so zlasti razvidne iz vsebine zavarovalne pogodbe, pripadajočih splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev in vse ostale obvezne zavarovalne dokumentacije, ki se izroča zavarovalcu v pisni obliki. Vso navedeno zavarovalno dokumentacijo je treba pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe natančno proučiti in se pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe prepričati, ali so zavarovalna kritja, zavarovalne vsote in drugi elementi zavarovalne pogodbe za vas sprejemljivi in ustrezni. Zavarovalnice na trgu ponujajo zavarovanja z različnimi zavarovalnimi kritji in različno visokimi zavarovalnimi vsotami ob različnih zavarovalnih premijah. Za določene zavarovalne nevarnosti zavarovalnice ponujajo zavarovalna kritja in zavarovalne vsote le do določenega limita.
Če menite, da je v vašem primeru prišlo do zavajanja ali nepoštene poslovne prakse, je za to pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, Ljubljana (gp.tirs@gov.si).

Kakšne možnosti za pravno svetovanje ali pomoč mi lahko ponudite?

Za odločanje v sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb, so pristojna sodišča, razen, če so kateri od navedenih sporov po posebnem zakonu v pristojnosti specializiranega sodišča ali drugega organa. Agencija za zavarovalni nadzor glede na Zakon o zavarovalništvu ni pristojna za reševanje sporov iz zavarovalnih pogodb. Za morebitno pravno svetovanje ali pomoč oziroma ob morebitnih sporih iz pristojnosti sodišč, vam bo svetoval odvetnik.

Hiše nimam zavarovane za nevarnost poplave. Imam pa zavarovanje nevarnosti izliva vode in okvaro gospodinjskih aparatov. Noben aparat trenutno ne dela, pohištvo je uničeno, ko ga je zalila voda. Lahko prijavim ti dve škodi in uveljavljam nadomestilo: izliv vode ali okvaro aparatov?

Zavarovanje za izliv vode in zavarovanje pred nevarnostjo poplave sta dve različni zavarovanji. V zavarovalnih pogojih so posebej opredeljeni predmeti zavarovanja (stavbe, deli stavb, ostali objekti v istem kraju, kot je stavba, premičnine,…), ki pa so seveda zavarovani zgolj pred tisto nevarnostjo, za katero je sklenjeno zavarovanje. Kar koli je torej poškodovano (predmet zavarovanja) je zavarovano samo v primeru, da je bilo poškodovano iz naslova tiste nevarnosti, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje.

Vso opremo in gospodinjske aparate: pohištvo, pralni, sušilni stroj, zamrzovalno skrinjo … so že odpeljali na odpad, fotografije nisem naredil. Kaj naj naredim, kako naj dokazujem škodo, lahko brez fotografij sploh prijavim škodo

Zavarovalec je dolžan storiti, kar je mogoče, da dokaže, katere stvari so bile poškodovane / uničene, saj bi sicer lahko prišlo do primerov izplačevanja odškodnin za stvari / predmete, ki morda sploh niso obstajali. Morda obstajajo kakšni računi za stvari, opremo, ki jih ima trgovec, kjer se ste stvari kupili. Morda obstajajo kakšne fotografije stvari, ki jih hranijo prijatelji, znanci, ki jih niso prizadele poplave,… Zavarovalnice so zagotovile, da bodo presojale upravičenost za izplačilo odškodnine od primera do primera posebej in pri tem upoštevale izreden obseg tokratnih poplav in izrednih okoliščin, ki so v določenih primerih onemogočale dokazovanje glede poškodovanih / uničenih stvari ter tudi samo višino zavarovalnih kritij.

Želim skleniti zavarovanje stanovanjske hiše za nevarnost poplave. Na kaj moram biti pozoren, da se mi ne zgodi podobno, kot zdaj po poplavi ugotavljajo številni zavarovanci: da nadomestilo škode niti približno ne bo pokrilo škode in nekateri celo dvomijo, ali je sklenitev zavarovanja sploh smiselna?

Zavarovanje je treba skleniti za zavarovalno vsoto, ki bo po vaši presoji predstavljala zadostno kritje za nevarnost poplav. Se pa je treba zavedati, da višja zavarovalna vsota pomeni tudi višjo premijo. Paketi, ki jih ponujajo zavarovalnice, imajo že vnaprej definirane zavarovalne vsote za posamezne nevarnosti. Zato je treba morebitno zahtevo po višji zavarovalni vsoti individualno nasloviti neposredno na zavarovalnico. V določenih primerih zavarovalnice iz poslovnih razlogov limitirajo višino zavarovalnih vsot in morda sklenitev zavarovanja pred nevarnostjo poplav sploh ni možna.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki: 01 25 28 600
in preko elektronske pošte: agencija@a-zn.si