Pritožbe

Morebitne težave z zavarovanjem naslavljajte najprej na zavarovalnico, ki ima vzpostavljeno shemo zunajsodnega reševanja sporov in javno dostopna pravila pritožbenega postopka. 

Če z odločitvijo zavarovalnice oziroma njihove pritožbene komisije niste zadovoljni ali o pritožbi ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu, lahko svoje pritožbe naslovite na naslednja organa Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana , ki sicer ne moreta izdati zavezujoče odločbe, pomagata pa doseči sporazum, ki spor razrešuje:

  • Mediacijski center – glede zavarovalnih in odškodninskih razmerij na podlagi zavarovalnih pogodb

Če menite, da je prišlo do zavajanja ali nepoštene poslovne prakse, je za to pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Informacija o notranjem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter o izvajalcu zunajsodnega reševanja sporov, je v zavarovalnih pogojih.