Vrste zavarovanj

Zavarovalni posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj.

Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, se združujejo v naslednje zavarovalne skupine:

 • premoženjska zavarovanja po zakonu so zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz 1. do 18. točke drugega odstavka 7. člena ZZavar-1;
 • življenjska zavarovanja po zakonu so zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz 19. do 24. točke drugega odstavka 7. člena ZZavar-1.

Zavarovalne vrste

 • Zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov za vse ali nekatere zavarovalne vrste pod zaporedno številko od 19 do 24 lahko izvajajo dodatna pokojninska zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in nasl.)

  Dodatna pokojninska zavarovanja (PM) – Ne glede na prvi odstavek 26. člena ZZavar-1 lahko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj, opravlja tudi dejavnost upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa navedeni zakon.

 • Obvezna zavarovanja v prometu po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 in nasl.)
   
  – Zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče
   –
  Zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
   –
  Zavarovanje lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo
   –
   Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
  • Zavarovanje stroškov postopka – metode, kot so navedene v členu 200 Direktive 2009/138:
   a  Zavarovalnice zagotovijo, da nobeden od zaposlenih, ki se ukvarja z upravljanjem zahtevkov v zvezi z zavarovanjem stroškov postopka ali s pravnim svetovanjem v zvezi z njim istočasno ne opravlja podobne dejavnosti v drugi zavarovalnici, ki je v finančnem, poslovnem ali upravnem oziru povezana s prvo zavarovalnico in ki opravlja eno ali več drugih zavarovalnih vrst, opredeljenih v Prilogi I Direktive 2009/138/ES.

   Sestavljene zavarovalnice zagotovijo, da nobeden od zaposlenih, ki se ukvarja z upravljanjem zahtevkov v zvezi z zavarovanjem stroškov postopka ali s pravnim svetovanjem v zvezi z njim, istočasno ne opravlja podobne dejavnosti za drugo zavarovalno vrsto, ki jo opravljajo.

   Zavarovalnica upravljanje z zahtevki v zvezi z zavarovanjem stroškov postopka poveri podjetju, ki je ločena pravna oseba. To podjetje je navedeno v ločeni pogodbi ali ločenem delu iz člena 199 Direktive 2009/138/ES.

   Če je podjetje, ki je ločena pravna oseba, povezano z zavarovalnico, ki opravlja eno ali več zavarovalnih vrst iz dela A Priloge I Direktive 2009/138/ES, zaposleni v podjetju, ki je ločena pravna oseba, ki se ukvarjajo z upravljanjem zahtevkov ali s pravnimi nasveti v zvezi s takšnim upravljanjem, ne smejo istočasno opravljati iste ali podobne dejavnosti v drugi zavarovalnici. Države članice lahko postavijo iste zahteve tudi za upravne, upravljalne ali nadzorne organe.

   c V pogodbi mora biti določeno, da lahko zavarovanec po lastni izbiri poveri pooblastilo odvetniku ali kateri koli drugi ustrezno usposobljeni osebi, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja, od trenutka, ko ima zavarovanec zahtevek v skladu s pogodbo.

  • CI Dejavnost iz člena 2 (3) (b) (v) Direktive 2009/138/ES