(Po)zavarovalnice naj ponovno ocenijo vpliv inflacije

EIOPA je objavila nadzorniško izjavo glede inflacije, ki se osredotoča na glavne vplive višje inflacije na poslovanje (po)pozavarovalnic. V ospredju so zavarovalno-tehnične rezervacije, predvsem v delu, ki zadeva vrednotenje najboljše ocene. EIOPA od (po)zavarovalnic pričakuje, da ponovno ovrednotijo realnost inflacijskih vprašanj.

EIOPA je 22. 12. 2022 objavila »Nadzorniško izjavo glede inflacije« (angl. »Supervisory Statement on inflation, EIOPA-BoS-22-587, 19 December 2022«), ki naslavlja z inflacijo povezane zadeve v (po)zavarovalnicah z vidika preudarnosti. Povišana inflacija vpliva tako na življenjska kot na premoženjska zavarovanja. Njen vpliv je odvisen predvsem od značilnosti posamezne (po)zavarovalnice.

Izjava se osredotoča na glavne vplive višje inflacije, ki bi jih morale (po)zavarovalnice upoštevati pri svojih izračunih v okviru Solventnosti II ob koncu leta, in sicer predvsem na zavarovalno-tehnične rezervacije, naložbe in zahteve glede solventnostnega kapitala.

V razmerah nizke inflacije v zadnjih 20 letih so zavarovalnice uporabljale metodologije, ki inflacije izrecno ne upoštevajo. Vendar pa lahko v trenutnem gospodarskem okolju ocene, ki temeljijo izključno na preteklih podatkih, povzročijo podcenjevanje zavarovalno-tehničnih rezervacij, zlasti kar zadeva vrednotenje najboljše ocene. Zato se od (po)zavarovalnic pričakuje, da ponovno ocenijo, ali so njihova inflacijska pričakovanja v zavarovalno-tehničnih rezervacijah še vedno realna glede na trenutne tržne okoliščine, in obenem glede na naravo, obseg in kompleksnosti tveganj.

Razen tega lahko inflacija vpliva tudi na vrednost nekaterih sredstev. Podjetja, zlasti tista, ki uporabljajo alternativne metode vrednotenja naložb, morajo oceniti, ali bi bilo treba metode vrednotenja in/ali parametre vrednotenja prilagoditi, glede na trenutno stopnjo inflacije.

Inflacija lahko vpliva tudi na zahtevani solventnosti kapital. Podjetja, ki uporabljajo standardno formula in imajo profil tveganja izpostavljen inflaciji, morajo še zlasti oceniti, ali izračun zahtevanega solventnostnega kapitala ne odstopa pomembno od njihovega profila tveganj.

(Po)zavarovalnice morajo upoštevati neposredni in/ali posredni vpliv povišane inflacije tudi v sistemu obvladovanja tveganj in drugje v poslovanju. Vse relevantne presoje in ocene, ki jih izvedejo (po)zavarovalnice pa se morajo primerno odraziti v njihovi lastni oceni tveganj in solventnosti (ORSA).

(Po)zavarovalnice naj ponovno ocenijo vpliv inflacije