Poznavanje nacionalnih zakonov pri čezmejnem delovanju je nujno

Če kot zavarovalni zastopnik ali posrednik razmišljate o razširitvi dejavnosti v določeno državo, preverite zakonodajne posebnosti, jezikovne prepreke in distribucijske poti. Zelo pomembno je, da točno veste, katere produkte boste distribuirali – ali gre za premoženjska, življenjska zavarovanja ali za produkte z naložbenimi elementi.

V nadaljevanju navajamo predpise, ki jih morate poznati pred vstopom na tuj trg, in povzemamo postopek, ki ga morate opraviti pri Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: AZN), preden začnete poslovati v tujini.

Pojasnila so namenjena vsem zavarovalnim zastopnikom in posrednikom, ki opravljajo posle ali dejavnost, ter so pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor in so vpisani v register zavarovalnih zastopnikov ali posrednikov oziroma v register zavarovalno zastopniških ali posredniških družb in izpolnjujejo vse pogoje skladne z zakonodajo (stalno poklicno usposabljanje, zavarovanje odgovornosti za posrednike …).

Čezmejno delovanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ureja Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20 v 572. členu, ki govori o opravljanju dejavnosti zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja v državi članici gostiteljici in je skladen z Evropsko direktivo Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljevanju: IDD), ki v 4. členu določa izvajanje svobode upravljanja storitev.

Če ste zavarovalni zastopnik ali posrednik in razmišljate o razširitvi v določeno državo, morate najprej razmisliti, v katero državo želite širiti svoje delovanje. Pozanimati se morate o zakonodajnih posebnostih, ki jih ima določena država, o jezikovnih preprekah, ki se lahko pojavijo, če ne govorite tujega jezika, katere distribucijske poti boste ubrali in pa predvsem kakšne zavarovalne produkte boste distribuirali ali gre tukaj za premoženjska zavarovanja, življenjska zavarovanja, lahko pa gre tudi za zavarovalne produkte, ki imajo naložbeni element.

Spoznavanje in preučitev zakonodajnih posebnosti vsake države, v kateri nameravate delovati, je prednostna naloga. Gre za spoznavanje splošnih pravil, ki so jih objavile države članice in so del pravnega sistema države članice gostiteljice. Nacionalne splošne določbe najdete na spletni strani Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/registers/idd-general-good-provisions_en

Nujno je tudi poznavanje predpisov po IDD (EU) 2016/97 (Direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097

Omeniti velja še najmanj tri delegirane uredbe:

  1. Uredba, ki zajema zlasti zahteve glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovanj DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ 2358 – z dne 21. septembra 2017 – o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/ 97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovalnih produktov (europa.eu).
  2. Uredba, ki ureja zahteve glede informacij in pravila poslovanja, ki se uporabljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ 2359 – z dne 21. septembra 2017 – o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/ 97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami po informacijah in pravil poslovanja, ki veljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov (europa.eu).
  3. Uredba o osnovnih evrih za zavarovanje poklicne odgovornosti. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1935 – z dne 13. maja 2019 – o spremembi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, s katerimi se prilagodijo osnovni zneski v eurih za poklicno odškodninsko zavarovanje in finančno zmogljivost zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov (europa.eu).

Glede zavarovalnih produktov ne gre spregledati IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/1469 – z dne 11. avgusta 2017 – o določitvi standardizirane oblike predstavitve dokumenta z informacijami o zavarovalnem produktu (europa.eu).

Zakonodajne usmeritve najdete tudi na spletni strani AZN v rubriki ZAKONODAJA IN SMERNICE na tej povezavi: https://www.a-zn.si/zakonodaja-in-smernice/

Potek postopka pri AZN

Po osnovni preučitvi in seznanitvi z vsemi predpisi in zakoni se obrnete na AZN, ki je vaš matični organ, in v pisni obliki posredujte naslednje podatke:

  1. Ime, naslov in številko dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali posla za zavarovalnega zastopnika ali posrednika.
  2. Državo članico, v kateri nameravate delovati.
  3. Vrsto osebe iz prvega odstavka 572. člena ZZavar-1 (zastopnik, posrednik ali zastopniška, posredniška družba) in ime zavarovalnice katero zastopa oziroma zanjo posreduje.
  4. Zavarovalne vrste, za katere nameravate opravljati distribucijo zavarovalnih produktov.

AZN v enem mesecu po prejemu vašega obvestila pošlje obvestilo pristojnemu nadzornemu organu države članice gostiteljice, ki obvesti AZN, da je nadzorni organ države gostiteljice potrdil prejem obvestila.

Zavarovalni zastopniki oziroma posredniki, pa lahko začnete opravljati posle oziroma dejavnost po prejemu obvestila AZN, da je nadzorni organ države gostiteljice obvestilo prejel in potrdil.

Poznavanje nacionalnih zakonov pri čezmejnem delovanju je nujno