PREDSTAVNIKI AZN SO SE UDELEŽILI SESTANKOV DELOVNIH SKUPIN IAIS IN IAIS LETNE KONFERENCE 2022

Letna konferenca IAIS 2022 z naslovom Spreminjajoče se okolje – vloga zavarovalniškega sektorja pri soočanju z izzivi, ki jih prinašajo razvijajoče ekonomske in socialne spremembe, je letos potekal v Santiagu de Chile. Hkrati z seminarjem so potekali tudi sestanki delovnih skupin IAIS, katerih člani so predstavniki AZN. Vicky Saporta, vodja izvršilnega odbora IAIS, je posebej izpostavila pomen skupnega napora članic IAIS pri oblikovanju in pozicioniranju skupnega kapitalskega standarda (angl. Insurance Capital Standard, ICS), kot prevladujočega globalnega kapitalskega standarda.

Glavna področja dela, s katerimi se trenutno ukvarjajo delovne skupine IAIS so implementacija in ocena uspešnosti izvajanja celostnega okvira za upravljanje s sistemskimi tveganji (angl. Holistic Framework for the assessment and mitigation of systemic risk, v nadeljevanju: HF) ter ocena doslednosti uporabe nadzornega gradiva, ki vključuje temeljna načela zavarovalništva (angl. Insurance Core Principles, v nadaljevanju ICP) in skupni okvir za nadzor mednarodno aktivnih zavarovalnih skupin (angl. ComFrame, v nadaljevanju CF). Še eden od ključnih elementov HF je vsakoletno kvalitativno spremljanje trendov in razvoja svetovnega zavarovalniškega trga hkrati tudi odkriva morebitno kopičenje sistemskega tveganja v svetovnem zavarovalniškem sektorju (angl. Global Monitoring Exercise, v nadaljevanju GME). To vključuje na ravni posamezne zavarovalnice in celotnega sektorja kolektivno razpravo v IAIS o oceni možnih sistemskih tveganj in ustreznih nadzornih odzivih ter poročanje Odboru za finančno stabilnost (FSB) o rezultatih.

V zadnjih dveh letih je IAIS pričel z ocenjevanjem izvajanja za HF – tako imenovane presoje ciljne pristojnosti (angl. Target Jurisdiction Accessment, v nadaljevanju TJA), kar vključuje on-site pregled vključenih jurisdikcij, da se zagotovi poglobljeno preverjanje opisanih nadzornih praks. Na sestankih delovnih skupin so bili predstavljeni osnutki zbirnega poročila TJA, predstavitev glavnih ugotovitev individualnih presoj ter prvi osnutek poročila za Odbor za finančno stabilnost (FSB).

V zvezi z ugotovitvami pri spremljanja sistemskih tveganj v okviru GME za leto 2022, so delovne skupine IAIS predstavile tudi spremenjeno metodologijo, s katero želijo izboljšati dosedanje rezultate ter primerljivost rezultatov med finančnimi sektorji – odprava spremljanja sistemskih tveganj na podlagi statičnega nabora mednarodnih zavarovalniških skupin (Globally Systemically Important Insurers, G-SIIs), ki jih je do sedaj predlagal FSB, ter nadomestitev tega s kombinacijo spremljanja največjih 10 svetovnih zavarovalniških skupin (ang. Individual Insurer Monitoring, IIM) ter ključnih jurisdikcij (angl. Sector Wide Monitoring, SWM). Predstavljeni so bili tudi predlogi dodatnih kazalnikov.

Delovne skupine IAIS nadaljujejo delo na pripravi globalnega zavarovalniškega kapitalskega standarda ter določitev kriterijev za oceno primerljivosti rezultatov drugih ureditev (npr. metoda agregiranja – angl. Aggregation Method, ki jo vzporedno razvijajo ZDA) s ICS. IAIS bo še naprej močno spodbujal implementacijo ICS – še posebej v primeru mednarodnih skupin, t.j. implementacijo ICS za skupino v vseh jurisdikcijah ter nadaljeval s prizadevanji, da ICS postane prevladujoč globalni zavarovalniški kapitalski standard.

S ključnimi področji dela s katerimi se trenutno ukvarjajo delovne skupine IAIS so sovpadale tudi teme panelov letne konference IAIS 2022. Udeleženci so razpravljali o trenutnih globalnih makroekonomskih izzivih ter nadzornih praksah glede spremljanja ter upravljanja teh tveganj, odzivu zavarovalniškega sektorja na naraščajoča podnebna tveganja, vlogi nadzornikov pri spodbujanju upoštevanja politike raznolikosti v zavarovalniškem sektorju ter o nadzoru po sprejetju globalnega kapitalskega standarda – ICS and ComFrame, priprava katerega je v zaključni fazi.

V okviru panela o makroekonomskih tveganjih in trendih v svetovnem zavarovalniškem sektorju, ki zajemajo slabše gospodarske obete, zgodovinsko visoke stopnje inflacije in volatilnost na finančnih trgih. Udeleženci so razpravljali, kako je HF v svojih prvih treh letih prispeval k večji odpornosti zavarovalniškega sektorja in kako ga je mogoče izboljšati v prihodnje, da bi zajeli nastajajoča tveganja za finančno stabilnost zavararovalniškega sektorja. Upoštevati je potrebno dosedanje izkušnje zavarovalnic in nadzornikov ter ugotovitve letnega spremljanja v okviru GME.

Panel o podnebnih tveganjih je obravnaval delo, ki ga izvaja IAIS za preučitev podnebnega tveganja s posebnim poudarkom na vključevanju podnebnega tveganja v korporativno upravljanje in obvladovanje tveganja zavarovalnic. Udeleženci so razpravljali tudi o tveganjih vrzeli v podnebni zavarovalni zaščiti in rešitvah, ki se pojavljajo za odpravo teh vrzeli.

V okviru panela o nadzoru po sprejetju globalnega kapitalskega standarda so udeleženci obravnavali zadnje posodobitve in dosedanji razvoj standarda.

Zadnji panel je bil namenjen politiki raznolikosti oz. vlogi žensk v zavarovalniškem sektorju. Udeleženci so ugotavljali ko daleč smo pri »podiranju steklenih stropov« in kaj je treba še narediti v zavarovalniškem sektorju.

PREDSTAVNIKI AZN SO SE UDELEŽILI SESTANKOV DELOVNIH SKUPIN IAIS IN IAIS LETNE KONFERENCE 2022