Raziskava EIOPA: kako uspešno se zavarovalnice soočajo z ekstremnimi vremenskimi pojavi?

Koliko izgub iz naslova ekstremnega vremena je zavarovanih v Evropi? Kaj bo v prihodnje pomenila večja izpostavljenost fizičnim tveganjem in zavarovalnim zahtevkom iz naslova podnebnih sprememb? Kako razvit je evropski zavarovalni trg pri vključevanju s podnebjem povezanih ukrepov zavarovalne produkte? Odgovore na ta vprašanja ponuja nedavno objavljeno poročilo organizacije EIOPA o izvajanju ukrepov, ki so prilagojeni podnebju, v praksah zavarovalnic pri sklepanju premoženjskih zavarovanj.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju: EIOPA) je dne 6. 2. 2023 na svojih spletnih straneh objavil poročilo o vključevanju s podnebjem povezanih prilagoditvenih ukrepov v praksah zavarovalnic pri sklepanju neživljenjskih zavarovanj (angl. Impact underwriting – Report on the Implementation of Climate-Related Adaptation Measures in Non-Life Underwriting Practices, EIOPA-BoS-22-593, 6 February 2023; v nadaljevanju: Poročilo). Poročilo je rezultat pilotne raziskave na področju vključevanja s podnebjem povezanih prilagoditvenih ukrepov v neživljenjske zavarovalne produkte, ki jo je leta 2022 izvedla EIOPA v sodelovanju z 31 prostovoljnimi zavarovalnicami iz 14 evropskih držav.

V Evropi je trenutno zavarovanih le 23 % vseh izgub iz naslova ekstremnega vremena in s podnebjem povezanih dogodkov, kar predstavlja znatno vrzel v zavarovalni zaščiti, za katero se pričakuje, da bo še večja.

Pričakovana rast izpostavljenosti fizičnim tveganjem in zavarovalnim zahtevkom iz naslova podnebnih sprememb bo čez čas povečala na tveganjih zasnovane premije in potencialno oslabila cenovno dostopnost in razpoložljivost zavarovalnih produktov, ki krijejo s podnebjem povezane nevarnosti. S podnebjem povezani prilagoditveni ukrepi, kot so na primer vodo testne stene ali vrata v primeru tveganj poplav, zmanjšujejo izpostavljenost fizičnim tveganjem imetnikov polic. Prilagoditveni ukrepi, torej, lahko pomagajo zmanjševati s podnebjem povezano vrzeli v zavarovalni zaščiti v Evropi.

Pilotna raziskava je bila izvedena predvsem z namenom izboljšati razumevanje trenutnih praks zavarovalnic pri sklepanju zavarovanj v povezavi s prilagoditvami na podnebne spremembe, oceniti njihovo regulatorno obravnavo na podlagi Solventnosti II, in ugotoviti ali v regulatornem okviru obstojijo kakšne omejitve, ki bi utegnile ovirati vključevanje prilagoditvenih ukrepov v zavarovalne produkte.

Na splošno se zdi, da je evropski zavarovalni trg na začetni stopnji vključevanja s podnebjem povezanih prilagoditvenih ukrepov v neživljenjske zavarovalne produkte. Primerjava z zavarovalnimi trgi drugje po svetu kaže na možnosti izboljšav, predvsem na področju standardizacije pri vključevanju s podnebjem povezanih prilagoditvenih ukrepov v zavarovalne pogodbe, na primer na podlagi posebnih, na tveganjih zasnovanih certifikatov in programov, kot tudi na področju na tveganju zasnovanih prilagoditvenih ukrepov v zavarovalnih premijah, na primer diskontov.

EIOPA bo nadaljevala svoje delo na obravnavanem področju, da bi spodbudila prilagajanje podnebnim spremembam na področju neživljenjskega zavarovanja v EU, in prispevala k premagovanju nekaterih izzivov, zaznanih pri pilotni raziskavi. EIOPA se bo osredotočila zlasti na ozaveščanje javnosti o podnebnih tveganjih in s tem povezanih preventivnih ukrepih. Poleg tega bo s ponovno oceno standardne formule za tveganje naravnih nesreč in drugimi ukrepi, zagotovila ustrezno obravnavo teh, s podnebjem povezanih vidikov v regulatornih okviru.

Raziskava EIOPA: kako uspešno se zavarovalnice soočajo z ekstremnimi vremenskimi pojavi?