Sodelovanje na enajsti konferenci Združenja notranjih revizorjev Srbije – Udruženja internih revizora Srbije (UIRS)1

Na konferenci UIRS, ki je potekala 12. in 13. oktobra 2023, je sodelovalo 18 predavateljev iz Republike Srbije in drugih držav, tudi iz Slovenije. Letošnja konferenca UIRS je potekala pod naslovom »Močna notranja revizija – ključ za opolnomočenje moderne organizacije«. Na konferenci je bil med drugim izpostavljen pomen etike in morale, spreminjanje poslovnega okolja in procesov dela ter prilaganju notranje revizije tem spremembam in novostim, tudi v povezavi z digitalizacijo, umetno inteligenco in predvidenimi novimi standardi notranjega revidiranja.

Članici Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, mag. Jelka Blejec in Metka Sedej, FCCA, obe zaposleni na Agenciji za zavarovalni nadzor, sta na konferenci UIRS predstavili prispevek z naslovom »Pričakovanja nadzornika od notranje revizije v zavarovalniški dejavnosti« (v nadaljevanju: Prispevek). Glede na vse bolj obsežno in kompleksno regulativo, ki poleg Solventnosti II ureja navedeno dejavnost, se je njun Prispevek osredotočil na ta področja, in sicer:

  a) osnovna načela, ki se nanašajo na ureditev notranje revizije v zavarovalniški dejavnosti,
  b) uvedbo MSRP 172 in MSRP 93 s 1. 1. 20234,
  c) uvedbo SFDR5 in Taksonomije6,
  d) direktivo CSRD7 v povezavi s standardi trajnostnega poročanja v EU (ESRS8/EFRAG) in širše (IFRS S/ISSB),
  e) poudarke in priporočila.

Prispevek je obsegal tudi kratko analizo učinkov uvedbe MSRP 17 in MSRP 9, ter splošni pregled trajnostne (ESG) regulative, značilne za zavarovalniško dejavnost v EU. Slednja obsega poleg Solventnosti II (spremenjeno Delegirano uredbo Solventnost II9, spremenjeno Izvedbeno uredbo o poročanju zavarovalnic nadzorniku10 idr.) tudi regulativo EU na področju trajnostnih financ (SFDR, Taksonomijo, NFRD11, CSRD, ESRS idr.).

Glede vključevanja notranje revizije v zvezi z uvedbo MSRP 17 in MSRP 9 so bile v Prispevku poudarjene in priporočene kontrole podatkov, kontrole pomembnih presoj in predpostavk ter njihovih sprememb, kontrole spremljanja ter kontrole v skupinah podjetij. Med ključni izzivi notranje revizije so bila v Prispevku izpostavljena predvsem ta področja: tehnično znanje, usposabljanje in resursi, razumevanje novega koncepta računovodskega poročanja, vključevanje specialistov in IT revizije, časovno ustrezno vključevanje.

V zvezi s SFDR, Taksonomijo, NFDR, CSRD, ESRS, IFRS S, spremenjeno Delegirano uredbo Solventnost II in spremenjeno Izvedbeno uredbo o poročanju zavarovalnic nadzorniku, je bila v Prispevku poudarjena njihova medsebojna povezanost in prepletenost, ter dejstvo, da se navedena regulativa nenehno spreminjanja in izboljšuje. Izpostavljeno je bilo zavedanje nadzornika, da je navedena regulativa stopila v veljavo šele nedavno, da je njena uveljavitev postopna, in da se bo številna dokončno uveljavila šele v prihodnjih letih. V Prispevku navedena priporočila notranji reviziji so bila usmerjena predvsem k tem področjem: pridobivanju in ohranjanju zadostnih znanj o trajnostni (ESG) regulativi, značilni za zavarovalniško dejavnost, in zavedanju o njeni povezanosti; ugotavljanju značilnih določb v navedeni regulativi, ki so za posamezno zavarovalnico zavezujoča, saj vsa regulativa ne vpliva v enaki meri na vse zavarovalnice; ugotavljanju značilnih tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, ki jim je, oziroma jim je lahko zavarovalnica izpostavljena, pri čemer naj se upošteva dolgoročen časovni horizont, merjenje tveganj in njihovo razvrščanje po pomembnosti; ocena bistvenosti vpliva tveganj podnebnih sprememb na lastno oceno tveganj in solventnosti (ORSA), upoštevaje kratkoročni, srednjeročni in dolgoročnih časovni horizont, in vpliv na poslovno strategijo zavarovalnice, njene cilje in načrte; načinu, s katerim je zavarovalnica pristopila k vključevanju trajnostnih tveganj (predvsem tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami) v njen sistem upravljanja, kar vključuje tudi naložbeno politiko in aktuarsko funkcijo; viri podatkov in informacij za ocenjevanje trajnostnih tveganj (njihova točnost, omejitve); ali upravni in nadzorni organi prejmejo dovolj primernih informacij za informirano odločanje.


  1 Združenje notranjih revizorjev Srbije – Udruženje internih revizora Srbije (v nadaljevanju: UIRS) je tako, kot Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, član mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranje revizije v svetu.
  2 Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 17 – Zavarovalne pogodbe.
  3 Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 9 – Finančni instrumenti.
  4 Glejte tudi Uredbo Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. 8. 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta.
  5 Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. 11. 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: SFDR).
  6 Uredba (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. 6. 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (v nadaljevanju: Taksonomija).
  7 Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. 12. 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti (v nadaljevanju: CSRD).
  8 European Sustainability Reporting Standards (v nadaljevanju: ESRS).
  9 Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/1256 z dne 21. 4. 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti v upravljanje zavarovalnic in pozavarovalnic.
  10 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2023/894 z dne 4. 4. 2023 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predlogami za predložitev informacij, ki jih zavarovalnice in pozavarovalnice posredujejo svojim nadzornim organom za svoj nadzor, ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2450.
  11 Direktiva 2014/95/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. 10. 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (v nadaljevanju: NFRD).

Sodelovanje na enajsti konferenci Združenja notranjih revizorjev Srbije – Udruženja internih revizora Srbije (UIRS)