Sporočilo za javnost: Agencija za zavarovalni nadzor je v okviru izmenjave dobrih nadzornih praks na izobraževalnem seminarju gostila predstavnike Centralne Banke Kosova, odgovorne za nadzor zavarovalnic na Kosovu

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je od 29. 3. 2022 do 31. 3. 2022 na izobraževalnem seminarju gostila predstavnike Centralne Banke Kosova. AZN kot nadzornik z bogatimi izkušnjami s področja nadzora v okviru Solventnost 2 veliko pozornost namenja tudi izobraževanju in izmenjavi dobrih praks z nadzorniki Zahodnega Balkana, kjer so preko svojih hčerinskih družb prisotne tudi slovenske zavarovalne skupine. Izobraževanja in mednarodne konference, ki jih AZN tradicionalno organizira v mesecu septembru, so namenjene tudi krepitvi odnosov in povezovanja med nadzorniki iz različnih pravnih prostorov in nadzornih kultur.

AZN je v okviru izobraževalnega seminarja predstavila več relevantnih tem z namenom možne vpeljave posameznih sistemskih rešitev s strani kosovskega nadzornika. Najprej je predstavila potek izdelave ocene tveganj zavarovalnic, ki poteka v treh korakih. V prvem koraku se na podlagi kvantitativnih podatkov za vsako zavarovalnico izračuna avtomatska ocena tveganja. Sledi pregled kvantitativnih poročil in oblikovanje kompozitne ocene tveganj, ki je sestavljena iz ocene inherentnega tveganja, ocene kakovosti sistema upravljanja, ocene kapitalske trdnosti in ocene poslovnih rezultatov. Zadnji korak ocene je sestanek z upravo zavarovalnice, na katerem uprava poda dodatna pojasnila glede področij, ki se pri posamezni zavarovalnici pokažejo kot tvegana.

V nadaljevanju je AZN predstavila zakonske zahteve glede lastne ocene tveganj in solventnosti (ORSA), ki jo morajo zavarovalnice izvesti vsaj enkrat letno, ter uporabnost te ocene pri nadzorniških aktivnostih. Poročilo o izvedbi lastne ocene tveganj je eno ključnih kvalitativnih poročil, uporabljenih pri oceni tveganj zavarovalnice, saj zajema pogled v prihodnost – to je za obdobje vsaj treh let. Pri izmenjavi izkušenj, ki jih je AZN pridobila od vpeljave Solventnosti II dalje, to je od leta 2016 dalje, so bile izpostavljene:

  • najbolj pogosta tveganja, za katera zavarovalnice menijo, da bi morala biti pokrita v standardni formuli pri izračunu kapitalskih zahtev,
  • pogosti stresni testi, ki bi lahko prizadeli finančno trdnost zavarovalnice, in
  • pomanjkljivosti zakonodajnega okvira.

Naslednji dan je AZN opisala postopek izdelave poročila o ključnih tveganjih slovenskega zavarovalnega trga, ki ga izdeluje za potrebe Odbora za finančno stabilnost, katerega članica je. Gostom so bili predstavljene ključne kategorije tveganj in indikatorji tveganj, na podlagi katerih AZN spremlja gibanja tveganj, pomembnih za zavarovalni trg. Poročilo o ključnih tveganjih slovenskega zavarovalnega trga se pripravlja četrtletno, na osnovi gibanja izračunanih indikatorjev tveganj. Predstavljeni so bili ključni notranji viri podatkov AZN, na podlagi rednega poročanja zavarovalnic, ter tudi nekateri zunanji viri. Gostom je AZN predala tudi dokument z metodologijo izračunavanja posameznih indikatorjev tveganj.

Sledila je predstavitev izračuna zavarovalno tehničnih rezervacij v okolju Solventnosti II ter napredka na slovenskem trgu glede implementacije mednarodnega računovodskega standarda 17.

V zadnjem delu izobraževalnega seminarja je AZN predstavila celoten potek izvajanja nadzora nad zavarovalnicami, in sicer od izbora subjekta nadzora pa vse do samega zaključka pregleda. Pojasnjen je bil tudi zakonski okvir na področju sanacije in reševanja zavarovalnic ter predstavljeni ukrepi AZN v primeru kapitalske neustreznosti zavarovalnice. Kolegi s Kosova pa so predstavili svoje izkušnje pri likvidaciji zavarovalnic.

Izobraževalni seminar – predstavniki Centralne Banke Kosova