Sporočilo za javnost: Nadzorne prioritete Agencije za zavarovalni nadzor v letu 2022

Agencija za zavarovalni nadzor se v tekočem letu v okviru svojih aktivnosti dodatno usmerja v aktivnosti na treh izbranih ključnih področjih nadzora. Agencija bo tako v okviru letne ocene tveganj (po)zavarovalnic in pokojninskih družb še posebej ocenjevala vpliv nizkih obrestnih mer, vključno z nestabilnim makroekonomskim okoljem, ki je posledica pandemije in ukrajinske krize, na poslovni model družbe. Prav tako bo Agencija preverjala, kako zavarovalnice izvajajo lasten nadzor in upravljanje produktov, čemur so zavezane po evropski zakonodaji. Tretja pomembna aktivnost Agencije v letu 2022 je nadaljevanje sodelovanja pri projektu ocene vrednosti produkta za potrošnike za zavarovanja, kjer zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, ki se izvaja pod okriljem Evropskega organa za zavarovalništvo in poklicne pokojnine (EIOPA).

Agencija za zavarovalni nadzor (Agencija) je nadzornik nad udeleženci na zavarovalnem področju in pokriva prvenstveno zavarovalnice in pozavarovalnice ter zavarovalne zastopnike in posrednike, ki so ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Zaradi enotnega Evropskega zavarovalnega trga Agencija sodeluje tudi z nadzornimi organi drugih držav članic Evropske unije ter Evropskim organom za zavarovalništvo in poklicne pokojnine (EIOPA). EIOPA si skupaj s svojimi članicami prizadeva za nadzorno konvergenco, ki mora izhajati iz skupne interpretacije zakonodaje in enotne uporabe nadzornih orodij in nadzornih odločitev.

Z namenom povečanja nadzorne konvergence je EIOPA pri zadnji posodobitvi ustanovitvene uredbe, ki velja od leta 2020, dobila tudi nalogo določanja strateških nadzornih prioritet. Pandemija COVID-19 je že pokazala, kako pomembna je nadzorna konvergenca v izrednih ekonomskih razmerah. Žal so ekonomske razmere vse slabše zaradi ukrajinske krize, ki se odraža v dvigu cen energentov in ostalih dobrin, povečuje se tudi kibernetsko tveganje.

EIOPA je skupaj s svojimi članicami za leto 2022 določila dve ključni področji, ki jih bodo nadzorniki upoštevali pri načrtovanih aktivnostih na lokalnem zavarovalnem trgu:

  1. vzdržnost poslovnega modela zavarovalnic in
  2. ustrezno oblikovanje zavarovalnih produktov.

Agencija bo pri svojem delovanju upoštevala izbrana ključna področja nadzora v okviru svojih planiranih aktivnosti:

  1. Pri oceni tveganj (po)zavarovalnic in pokojninskih družb, ki jo Agencija izvede vsako leto, se bo še posebej ocenjeval vpliv nizkih obrestnih mer vključno z nestabilnim makroekonomskim okoljem, ki je posledica pandemije in ukrajinske krize, na poslovni model družbe. Agencija je že v letu 2021 obvestila (po)zavarovalnice, da v poročilu o lastni oceni tveganj in solventnosti pričakuje tudi analizo vpliva klimatskih sprememb. Razkritja, ki jih nalaga Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) so namenjena dvigovanju zavedanja o trajnosti ne samo pri finančnih inštitucijah, temveč tudi pri potrošnikih.
  2. Delegirana uredba POG nalaga zavarovalnicam lasten nadzor in upravljanje produktov, kar Agencija preverja pri rednih inšpekcijskih pregledih, kjer se preveri določanje ciljnega trga, kompleksnost produkta in ustreznost distribucijske strategije. Posebna pozornost je namenjena tudi razdelku o izključitvah iz zavarovalnega kritja v splošnih pogojih zavarovanja.
  3. Agencija bo še naprej sodelovala pri projektu ocene vrednosti produkta za potrošnike za zavarovanja, kjer zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, ki se izvaja pod okriljem EIOPA-e.

Pri izvajanju svojih aktivnosti bo Agencija, kakor že do sedaj, delovala proporcionalno in upoštevala pretežno v prihodnost in k tveganjem zavarovalnice usmerjen nadzor s ciljem zaščite zavarovalnih potrošnikov.

Nadzorne prioritete Agencije za zavarovalni nadzor v letu 2022