SPOROČILO ZA JAVNOST: Uveljavljanje škode po poplavah pri zavarovalnicah

Pojasnila Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi s preverjanjem zavarovalnega kritja na poplavljenih območjih in s postopki, ki so zavarovancem na voljo iz naslova uveljavljanja zavarovanja.

Slovenija je v začetku tega meseca utrpela eno najhujših ujm v zgodovini, v kateri so številni prizadeti utrpeli veliko materialno škodo. Agencija za zavarovalni nadzor nima pristojnosti reševanja sporov iz zavarovalnih pogodb, saj ima po zakonodaji vlogo finančnega regulatorja na zavarovalniškem trgu, ki izvaja bonitetni nadzor nad zavarovalnicami in hkrati preverja, ali zavarovalnice poslujejo zakonito in v skladu s pravili o obvladovanju tveganj. V nadaljevanju vseeno podajamo pojasnila v zvezi s preverjanjem zavarovalnega kritja, ki izhaja iz zavarovanja premoženja, in s postopki, ki so zavarovancem na voljo iz naslova uveljavljanja zavarovanja.

Zavarovanje poplav

Nevarnost poplave običajno krijejo zavarovanja, ki jih razvrščamo med »Drugo škodno zavarovanje« med katera štejemo zavarovalne podvrste, kot so: stanovanjsko zavarovanje, zavarovanje posevkov in plodov, zavarovanje domske asistence, kombinirana premoženjska zavarovanja, zavarovanje računalnikov …
Ali bo pri zavarovalnici mogoče uveljavljati škodni zahtevek in v kakšni višini, je seveda odvisno od vsebine sklenjene zavarovalne pogodbe oziroma od navedenih kritij v splošnih pogojih posamezne zavarovalne pogodbe ter od višine zavarovalne vsote. Predlagamo vam, da pazljivo preberite splošne pogoje in preverite, ali vaša pogodba krije nevarnost poplave. Če splošnih pogojev nimate, jih lahko poiščete na spletni strani zavarovalnice. Če nimate zavarovalne police ali niste povsem prepričani, katero zavarovanje imate sklenjeno, se obrnite na zavarovalnico, ki vam bo posredovala vse potrebne informacije o vaši zavarovalni pogodbi.

Glede uveljavljanja zahtevkov iz premoženjskega zavarovanja svetujemo, da zavarovanci sprva poskrbite za svoje življenje in varnost, ko razmere to omogočajo, pa škodo dokumentirate s fotografijami in posnetki ter sledite navodilom zavarovalnic za prijavo škode. Podrobnejša pojasnila v zvezi s postopki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov so na voljo na spletnih straneh zavarovalnic. V večini primerov zavarovalnice predlagajo prijavo škode preko spletnih obrazcev, za informacije pa imajo objavljene tudi telefonske številke. Nekaj splošni pojasnil v zvezi z uveljavljanjem zahtevkov je na voljo tudi v brošuri Premoženjsko zavarovanje, objavljeni na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor. Pri čemer pa v zvezi s prijavo škodnega dogodka poudarjamo, da je večina zavarovalnic razumevajoča in je v teh ekstremnih okoliščinah podaljšala rok za uveljavljanje škod. Zavarovalnice so lahko tudi prilagodile oz. olajšale način prijave škode, zato se za aktualne informacije obrnite na svojo zavarovalnico.

Vloga Agencije za zavarovalni nadzor

V skladu z določbami Zakona o zavarovalništvu Agencija za zavarovalni nadzor sicer ni pristojna za reševanje sporov iz zavarovalnih pogodb ali določil Obligacijskega zakonika, vendar vam v nadaljevanju podajamo nekaj nasvetov, kako uveljavljati morebitno nestrinjanje z odločitvijo zavarovalnice v zvezi s škodnim dogodkom.
Obstoječa pravna ureditev predvideva najprej notranji postopek reševanja pritožbe in izvensodne oblike reševanja sporov. Na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor http://www.a-zn.si je naveden postopek v primeru pritožbe nad zavarovalnico, pokojninsko družbo, zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi posredniki ter zavarovalno zastopniškimi družbami oziroma posredniškimi družbami.

Možnosti, ki jih imate na voljo pri zavarovalnicah in Slovenskem zavarovalnem združenju

Zavarovalnice morajo imeti v skladu s 579. členom Zakona o zavarovalništvu vzpostavljen postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj, tj. izvensodno reševanje sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in strankami (potrošniki). Zato imate najprej možnost, da vložite pritožbo na pritožbeno komisijo zavarovalnice in s tem sprožite notranji postopek obravnavanja vaše pritožbe.

Če ne boste zadovoljni z odločitvijo pritožbene komisije zavarovalnice ali ne prejmete odgovora zavarovalnice v roku 30 dni, lahko spor rešujete tudi pri mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, spletna stran: https://www.zav-zdruzenje.si/ (elektronski naslov: info@zav-zdruzenje.si). Mediacija je možna v primeru, če s tem soglašata obe stranki (treba je namreč skleniti sporazum o mediaciji), se pravi zavarovanec in zavarovalnica (5. točka 2. člena pravilnika), oziroma, če je predpisana z zakonom. Pravilnik je dostopen na naslovu: https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Pravilnik-o-postopku-mediacij.pdf.

Druge možnosti, ki so na voljo

Nadalje lahko sprožite postopek pri Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki je organiziran pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Navedeni postopek se lahko sproži v primeru, če menite, da je zavarovalnica kršila Zavarovalni kodeks, dobre poslovne običaje ali temeljne standarde zavarovalne stroke, kot to določa prvi odstavek 8. člena Akta o ustanovitvi in delu varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu. Varuh pa nima možnosti reševanja sporov iz same zavarovalne pogodbe glede obligacijskih pravic, kar je pristojnost sodišč oziroma mediacije, tj. povrnitve škode, ki ste jo utrpeli. Pritožba se lahko vloži pri Varuhu zoper odločitev zavarovalnice, ki jo izda v internem pritožbenem postopku, kot to določa prvi odstavek 10. člena Akta o ustanovitvi in delu varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu.

V primeru neuspeha oziroma nezadovoljstva z odločitvijo v izvensodnem reševanju spora, obstoji možnost sodnega reševanja obligacijsko-pravnih razmerij, kot so opredeljena v OZ. V skladu z Zakonom o pravdnem postopku so za odločanje v sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb, pristojna sodišča. Torej le sodišče bi/bo lahko meritorno odločilo o tem, ali vam je bila pri reševanju vašega primera kršena kakšna pravica na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe in ste upravičeni do morebitne zavarovalnine.

SPOROČILO ZA JAVNOST: Uveljavljanje škode po poplavah pri zavarovalnicah