Sporočilo za javnost: Za AZN uspešno leto doma in v Evropi

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je v letu 2021 uspešno izvajala naloge in aktivnosti na podlagi zakonskih pooblastil. Agencija je lani začela sedem celovitih pregledov poslovanja v zavarovalnicah, pozavarovalnicah in pokojninskih družbah. Med drugim je glede na ugotovljene kršitve izdala ukrepe nadzora kot so opozorila za odpravo kršitev in odredbe za odpravo kršitev. Agencija je v lanskem letu izrekla skupno 62 nadzornih ukrepov, kot prekrškovni organ pa tudi 22 obvestil in 18 opozoril.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je Agencija prevzela vodenje zavarovalniškega dosjeja, ki je obravnaval ključne dokumente za področje zavarovalništva v Uniji. V prvi vrsti revizijo Solventnosti II, ki med drugim določa kakovost nadzora zavarovalnic, makrobonitetna orodja in ukrepe iz Evropskega zelenega dogovora. S tem je Agencija prispevala k izboljšanju zakonodajnega okvira za krepitev nadzora in aktivnosti za zaščito potrošnikov na evropski ravni.
Letno poročilo 2021, ki obsega celoten pregled aktivnosti v lanskem letu, bo Agencija za zavarovalni nadzor predstavila tudi v Državnem zboru RS.

Agencija za zavarovalni nadzor izdaja nadzorne ukrepe po uradni dolžnosti na podlagi ugotovitev pregledov poslovanja, izsledkov iz rednih in izrednih poročil ter na podlagi javno dostopnih informacij. 30 nadzornih ukrepov v letu 2021 so predstavljala priporočila in opozorila. 17 izdanih priporočil se je nanašalo na izboljšanje poslovanja, 13 opozoril pa na odpravo kršitev. Agencija je izdala tudi 8 odločb o začetku postopka za odvzem dovoljenja in 5 odredb o odpravi kršitev. Agencija je v letu 2021 v vlogi prekrškovnega organa med ostalim odločala o prekrških zoper zavarovalno zastopniške družbe zaradi nepredložitve poročil o sklenitvi oziroma podaljšanju zavarovanja poklicne odgovornosti. Izdala je skupno 40 aktov, od tega 22 obvestil in 18 opozoril.

Prispevek Agencije k boljšemu nadzoru na evropski ravni
V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je Agencija prevzela vodenje zavarovalniškega dosjeja, ki je obravnaval ključne dokumente za področje zavarovalništva v Uniji. V ospredju je bila revizija dokumenta Solventnost II. Ta med drugim določa kakovost nadzora zavarovalnic, makrobonitetna orodja in ukrepe iz Evropskega zelenega dogovora. Agencija je zaradi kratkega časovnega okvira, ki ga je imela na voljo, ter z namenom večje učinkovitosti, predlog revizije Solventnosti II razdelila na naslednjih devet poglavij: proporcionalnost, kakovost nadzora, poročanje in razkritja, dolgoročni jamstveni ukrepi (Long-term guarantee measures), makro bonitetna orodja (Macro-prudential tools), Evropski zeleni dogovor, nadzor skupin, nadzor čezmejnega poslovanja zavarovalnic in ostalo. Delovni skupini je predsedoval direktor Agencije mag. Gorazd Čibej.

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je Agencija pomemben del pozornosti namenila tudi obravnavi predloga dokumenta, ki vzpostavlja sistem sanacije in reševanja zavarovalnic in pozavarovalnic, ki imajo sedež v EU in za katere se uporablja Solventnost II (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje zavarovalnic in pozavarovalnic ter spremembi direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 ter uredb (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 648/2012). Cilji reševanja so zaščita imetnikov polic in drugih upravičencev, ohranjanje finančne stabilnosti, zagotavljanje nadaljevanja kritičnih funkcij in zaščita javnih sredstev. Aktivnosti Agencije so med drugim zajemale vodenje in sodelovanje v delovnih skupinah ter usklajevanje in predlaganje rešitev Evropski komisiji.

Letno poročilo 2021, ki obsega celoten pregled aktivnosti v lanskem letu, bo Agencija za zavarovalni nadzor predstavila tudi v Državnem zboru RS.

AZN Letno poročilo 2021