Z letom 2024 pomembne novosti pri poročanju o trajnostnostni

Nova pravila EU o poročanju podjetij o trajnostnosti – okoljskih, socialnih in upravljavskih zadevah – bodo veljala med letoma 2024 in 2028. V skladu z nedavno sprejeto Direktivo o poročanju podjetij o trajnostnosti oziroma CRSD bo moralo o trajnostnosti v prihodnje poročati več podjetij, kriteriji poročanja bodo podrobnejši. Uvedba novih pravil bo potekala v treh časovnih korakih. Glavni izziv za podjetja bo pravočasna priprava na specifična in zahtevna razkritja. V nadaljevanju prikazujemo glavne poudarke novih pravil.

Evropski parlament je 10. 11. 2022 sprejel besedilo Direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive ali CSRD), ki pomembno spreminja obstoječa pravila poročanja o trajnostnosti, opredeljena v Direktivi o nefinančnem poročanju (angl. Non-financial Reporting Direktive ali NFRD), preneseni v pravni red Republike Slovenije v ZGD-1.

Zavarovalnice in druge finančne organizacije imajo prek svojih naložbenih in zavarovalnih dejavnosti ključno vlogo pri prehodu na popolnoma trajnosten in vključujoč gospodarski in finančni sistem. Zato tudi zanje veljajo zahteve glede poročanja o trajnostnosti, če izpolnjujejo merila, ki jih uvaja CSRD.

Nova pravila, ki jih uvaja CSRD, bodo veljala med letoma 2024 in 2028. Med novostmi so:

  1. razširja področje uporabe na vsa velika podjetja in vsa podjetja, ki kotirajo na organiziranih trgih (razen mikropodjetij, ki kotirajo na borzi),
  2. zahteva revizijo (zagotovilo) sporočenih informacij,
  3. uvaja podrobnejše zahteve glede poročanja in zahtevo po poročanju v skladu z obveznimi standardi EU o trajnostnem poročanju.

Zakaj nova pravila?

Z novimi pravili CSRD odpravlja težave pri kakovosti in zanesljivosti dosedanjega nefinančnega poročanja podjetij, ki povzročajo vrzel v odgovornosti. Cilj CSRD je, da se trajnostno poročanje sčasoma izenači s finančnim poročanjem, tako da se javnosti končno omogoči dostop do zanesljivih in primerljivih podatkov. Da bi dosegli ta cilj, so potrebni obvezni skupni standardi poročanja o trajnostnosti (angl. European Sustainability Reporting Standard ali ESRS). S sprejetjem ESRS preko delegiranih aktov se bo zagotovilo harmonizirano poročanje o trajnostnosti po vseh državah v Uniji. ESRS morajo biti skladni z drugim pravom Unije, zlasti z zahtevami po razkritju iz Uredbe (EU) 2019/2088 (angl. Sustainable finance disclosure regulation ali SFDR) in delegiranih aktih, sprejetih na podlagi Uredbe (EU) 2020/852 (angl. Taxonomy Regulation ali TR).

Predvideno je, da bo Evropska komisija prvi sklop standardov poročanja o trajnosti z delegiranimi akti sprejela do 30. 6. 2023 in drugi sklop do 30. 6. 2024. Pristojnost za pripravo predloga ESRS je podeljena Evropski svetovalni skupini za računovodsko poročanje (EFRAG); ESMA, EBA in EIOPA pa bodo predložili mnenje k predlogu ESRS. EFRAG je 22. 11. 2022 pripravil in objavil osnutek prvega sklopa teh standardov. Dosegljivi so na spletnih straneh https://www.efrag.org/lab6.

CSRD uvaja zahtevo, da mora trajnostno poročanje podjetja potrditi akreditirani neodvisni revizor ali overitelj.

Izziv je pravočasnost

Uporaba CSRD bo potekala v teh treh fazah, in sicer:

  1. 1. 1. 2024 za podjetja, za katera že velja direktiva o nefinančnem poročanju (poročanje v letu 2025 za poslovno leto 2024).
  2. 1. 1. 2025 za velika podjetja, za katera trenutno ne velja direktiva o nefinančnem poročanju (poročanje v letu 2026 za poslovno leto 2025).
  3. 1. 1. 2026 za majhna in srednje velika podjetja, male in nekompleksne banke oziroma kreditne institucije ter lastne zavarovalnice (poročanje v letu 2027 za poslovno leto 2026).

Glavni izziv, ki ga podjetjem prinaša CSRD, je pravočasna priprava na specifična in zahtevna razkritja. V ta namen se podjetjem priporoča, da čim preje začnejo s temi dejavnostmi, in sicer:

  1. ugotovijo, ali je podjetje vključeno v področje oziroma obseg CRSD in do kdaj,
  2. se osredotočijo na to, kar morajo pripraviti,
  3. izvedejo popolno diagnozo novih kvalitativnih in kvantitativnih informacij, ki jih morajo pripraviti in razkriti,
  4. spremljajo razvoj standardov trajnostnega poročanja EFRAG, predvsem standardov za posamezne sektorje.

Z letom 2024 pomembne novosti pri poročanju o trajnostnostni