Zakonodaja in smernice

Agencija za zavarovalni nadzor izvaja nadzorne aktivnosti predvsem na podlagi Zakona o zavarovalništvu, na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov in predpisov, ki veljajo neposredno na ravni Evropske Unije.

Poleg Zakona o zavarovalništvu dajejo Agenciji podlago za nadzor oziroma ji nalagajo nadzorne aktivnosti še Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, Zakon o makrobonitetnem nadzoru, Zakon o finančnih konglomeratih in Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Za nadzor Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije ima Agencija podlago v Zakonu o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. Nadzorne aktivnosti Agencije so določene tudi v Zakonu o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov.

Agencija pri svojem delovanju izdaja tudi smernice in stališča ter od subjektov nadzora pričakuje, da izdana stališča upoštevajo pri svojem poslovanju.