Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

DIREKTIVA (EU) 2015/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) (Uradni list RS, št. 68/16)

Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v zavarovalniškem sektorju na podlagi 154. člena ZPPDFT-1 (v izdelavi)

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi Skupnih smernic o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti objava dne 14.6.2017

Posodobljeno poročilo o izvedbi Nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma s podatki za leto 2014 in 2015 (november 2016)