Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

DIREKTIVA (EU) 2015/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

DIREKTIVA (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) (Uradni list RS, št. 48/22) (NOVO)

Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v zavarovalniškem sektorju na podlagi 169. člena ZPPDFT-2 (NOVO)

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja

Skupne smernice na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi Smernic za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti

Skupne smernice o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti

Posodobljeno poročilo o izvedbi Nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma s podatki za leto 2014 in 2015 (november 2016)

Na spletni strani je Agencija za zavarovalni nadzor objavila povezavo na smernice skupine “Wolfsberg Group” na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki se nanašajo na sankcije.