Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

DIREKTIVA (EU) 2015/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

DIREKTIVA (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) (Uradni list RS, št. 68/16)

Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v zavarovalniškem sektorju na podlagi 154. člena ZPPDFT-1 (v izdelavi)

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja (NOVO)

Skupne smernice na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi Smernic za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti

Skupne smernice o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti

Posodobljeno poročilo o izvedbi Nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma s podatki za leto 2014 in 2015 (november 2016)