Obveznosti po pridobitvi dovoljenja

Obveznosti zavarovalnih zastopniških in posredniških družb ter samostojnih podjetnikov posameznikov po pridobitvi dovoljenja:

• Zavarovalna zastopniška in zavarovalna posredniška družba mora voditi register zavarovalnih posrednikov ali zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja opravljajo posle zavarovalnega zastopanja ali posredovanja. Zavarovalna zastopniška družba mora voditi tudi registre zavarovalnih zastopniških družb, ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja. Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 562. člena Zakona o zavarovalništvu, podatkih, ki se vpisujejo v te registre, in o načinu javnega dostopa do podatkov ter vsebino poročil iz prvega odstavka 571. člena Zakona o zavarovalništvu ter roke in način poročanja.

• Zavarovalna posredniška družba, podjetnik oziroma banka poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o sklenitvi, spremembi ali podaljšanju zavarovanja poklicne odgovornosti. Rok za poročanje je osem dni od izteka prejšnjega zavarovanja poklicne odgovornosti oziroma sklenitve, spremembe ali podaljšanja zavarovalne pogodbe ali police, in sicer tako da se Agenciji pošlje kopija sklenjene, spremenjene ali podaljšane zavarovalne pogodbe ali police.

• Zavarovalna posredniška družba, podjetnik oziroma banka poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice, na elektronski način, na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2 najpozneje do zadnjega dne februarja za preteklo poslovno leto.

• Spremembe podatkov, ki se vpisujejo v sodni register oziroma poslovni register, se sporočijo tako, da se posreduje kopija listine o spremembi podatka, vpisanega v sodnem oziroma poslovnem registru. Rok za poročanje je osem dni od prejema listine.

Obveznost poročanja