Obveznosti po pridobitvi dovoljenja

Po pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, je potrebno najmanj v 15 dneh od pridobitve ali od vpisa v sodni register ali drug ustrezen register, Agenciji po pošti ali na elektronski naslov (agencija@a-zn.si) sporočiti ime in priimek ter funkcijo poslovodne osebe ali prokurista družbe, ki je odgovorna za distribucijo zavarovalnih produktov. V kolikor Agencija ne bo prejela nobenega sporočila, bo v register vpisala kot odgovorno osebo direktorja oziroma poslovodjo oziroma prokurista.

• Zavarovalna zastopniška in zavarovalna posredniška družba mora voditi register zavarovalnih posrednikov oziroma zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja opravljajo posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Zavarovalna zastopniška družba mora voditi tudi registre zavarovalnih zastopniških družb, ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja.

• Zavarovalna posredniška družba oziroma podjetnik poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o sklenitvi, spremembi ali podaljšanju zavarovanja poklicne odgovornosti. Rok za poročanje je osem dni od izteka prejšnjega zavarovanja poklicne odgovornosti oziroma sklenitve, spremembe ali podaljšanja zavarovalne pogodbe ali police, in sicer tako da se Agenciji pošlje kopija sklenjene, spremenjene ali podaljšane zavarovalne pogodbe ali police.

• Zavarovalna posredniška družba oziroma podjetnik poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice, na elektronski način, na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2 najpozneje do zadnjega dne februarja za preteklo poslovno leto.

• Spremembe podatkov, ki se vpisujejo v sodni register oziroma poslovni register, se sporočijo tako, da se posreduje kopija listine o spremembi podatka, vpisanega v sodnem oziroma poslovnem registru. Rok za poročanje je osem dni od prejema listine.

Obveznost poročanja