Opravljanje poslov (fizična oseba)

  • Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja (ZZavar-1 jasno loči med zavarovalnim zastopanjem in zavarovalnim posredovanjem), če vložnik izpolnjuje pogoje, navedene v tretjem odstavku 561. člena ZZavar.

Zahteva za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja na podlagi 3. odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 – v nadaljevanju: ZZavar-1)

  • Za osebe, ki so imele na dan uveljavitve prejšnjega Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 93/15, v nadaljevanju: ZZavar), torej 3. 3. 2000 dopolnjena tri leta delovne dobe v obliki redne zaposlitve na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika, se šteje, da so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja po samem zakonu.

Zahteva za izdajo ugotovitvene odločbe osebam, ki želijo samostojno opravljati posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki imajo na dan 3. 3. 2000 tri leta delovne dobe na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika ali posrednika, kot to določa 358. člen Zakona o zavarovalništvu (ZZavar)