ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI POSKRBITE, DA V CELOTI OPRAVITE OBVEZNOST POKLICNEGA USPOSABLJANJA v letu 2022

Bliža se konec koledarskega leta, zato Agencija poziva zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike, da skrbno in v celoti opravijo obveznost stalnega poklicnega usposabljanja v letu 2022.

Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, ki so pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, se morajo stalno poklicno usposabljati, da ohranijo primerno raven storitev, ki ustreza njihovi vlogi in zavarovalniškem trgu. To novost je v letu 2019 uvedel Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljevanju: ZZavar-1) v šestem odstavku 561. člena.

Zakonske zahteve glede stalnega poklicnega usposabljanja zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov se nanašajo in uporabljajo za vse fizične osebe, ki imajo veljavno dovoljenje Agencije za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja in so vpisane v register zavarovalnih zastopnikov ali register zavarovalnih posrednikov Agencije in sicer ne glede na to, kakšno vrsto dela te osebe dejansko opravljajo ali ga ne opravljajo (brezposelnost) in ne glede na to, kje živijo.

Podrobnejše pogoje za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov ter postopke za izkazovanje ustreznosti stalnega poklicnega usposabljanja, določa Sklep o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Uradni list RS, št. 26/19, v nadaljevanju: Sklep).

Določbe ZZavar-1 in Sklepa določajo, da stalno poklicno usposabljanje obsega vsaj 15 ur oziroma 20 pedagoških ur po 45 minut poklicnega usposabljanja letno.

Agencija poziva zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike, da skrbno in v celoti opravijo obveznost stalnega poklicnega usposabljanja v letu 2022. ZZavar-1 namreč določa, če zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik v celoti ne opravi obveznost poklicnega usposabljanja v posameznem koledarskem letu, se to šteje kot kršitev obveznosti iz šestega odstavka 561. člena ZZavar-1. Če zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik ponavljajoče krši obveznost po stalnem poklicnem usposabljanju, Agencija v skladu z osmim odstavkom 561. člena ZZavar-1 odvzame dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja. Za ponavljajočo kršitev se po devetem odstavku 561. člena ZZavar-1 šteje kršitev, pri kateri zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik kršitev ponovno stori vsaj enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve.

Agencija preverja opravljeno obveznost poklicnega usposabljanja tako, da zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika z zahtevo pozove k poročanju, zato morajo zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, skladno s Sklepom, dokazila o opravljenih izobraževanjih hraniti najmanj 5 let po zaključku leta, v katerem se je poklicno usposabljanje izvajalo.

ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI POSKRBITE, DA V CELOTI OPRAVITE OBVEZNOST POKLICNEGA USPOSABLJANJA v letu 2022