Postopek nadzornega pregleda

»Postopek nadzornega pregleda« za zahtevo iz točke (b) člena 31(2) Direktive 2009/138/ES

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) opravlja nadzor s spremljanjem in preverjanjem poročil in obvestil zavarovalnic in drugih oseb (v nadaljevanju: nadzorovane osebe), ki so ji dolžne poročati na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) in drugih zakonov, in z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. Kadar Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve ZZavar-1 oziroma drugih predpisov, ki urejajo poslovanje subjekta nadzora, subjektu nadzora po ZZavar-1 naloži ustrezen ukrep nadzora.

V okviru nadzora, temelječega na poročilih, je Agencija v letu 2016 izvajala naslednje poglavitne sklope nadzornih aktivnosti.

Najprej je izvedla pregled kakovosti oziroma pravilnosti podatkov, ki so jih zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zavarovalnice) pripravile in posredovale v pripravljalnem obdobju, pred prehodom na sistem Solventnost II. Namen teh aktivnosti je bil predvsem preveriti pripravljenost zavarovalnic in njihovo razumevanje obravnave podatkov, upoštevaje zahteve Solventnosti II, ter prispevati h kakovostni podatkovni podlagi pri prehodu v sistem poročanja po Solventnosti II. Na osnovi ugotovitev o pregledanih informacijah in podatkih v poročilih je Agencija pripravila in posredovala skupna priporočila zavarovalnicam, s katerimi je zavarovalnice napotila k dodatnemu preverjanju poročanih podatkov.

Nadalje je Agencija izvedla nadzorne postopke, s katerimi je zagotovila pregled kvantitativnih in kvalitativnih podatkov in informacij, ki so jih zavarovalnice prvič pripravile skladno z zahtevami Solventnosti II, najprej na dan 1. 1. 2016 (t. i. Day 1) in nato kasneje, po stanju na zadnji dan vsakega četrtletnega obdobja leta 2016. Prejete podatke in informacije je Agencija pregledala z vidika pravilnosti in popolnosti glede na zahteve Solventnosti II. Zavarovalnice, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, nejasnosti ali pomanjkljivosti, je Agencija o tem pisno obvestila, jih pozvala k njihovi odpravi in k ponovnemu poročanju popravljenih podatkov oziroma informacij.

Poleg navedenih pregledov poročanih podatkov in informacij, je Agencija na podlagi interno opredeljene Metodologije za oceno tveganj subjektov nadzora v letu 2016 pristopila k vzpostavitvi postopkov nadzora, ki temelji na tveganjih. Pri tem je želela identificirati najbolj pomembna tveganja posameznih subjektov nadzora, obenem pa tudi zagotoviti, da bo postopke nadzora izvajala na objektiven, sledljiv in transparenten način, upoštevaje velikost, obseg in naravo poslov ter profil tveganj posameznega subjekta nadzora. Skupina strokovnjakov v okviru ocene tveganj analizira poslovni model in prouči poglavitne segmente poslovanja posameznega subjekta. Na ta način so v presojo vključena tudi vsa opredeljena področja pregleda iz drugega odstavka 36. Člena Direktive Solventnost II. Agencija je v okviru tega dela nadzora izdelala kompozitno oceno tveganj in trend tveganja, ki skupaj predstavljata v prihodnost usmerjeno regulatorno oceno. Tako pridobljena regulatorna ocena Agenciji omogoča prioritizacijo nadzorniških aktivnosti in hkrati pomaga pri zgodnjem odkrivanju in odpravljanju potencialnih žarišč na ravni posameznega subjekta nadzora in na ravni zavarovalnega sektorja.

Na podlagi informacij, pridobljenih z zgoraj omenjenimi aktivnostmi nadzora in nasploh s spremljanjem poročil in obvestil, na pobudo drugih sektorjev v zvezi z izvajanjem drugih nalog Agencije, kot je na primer izdaja dovoljenj ali če Agencija oceni, da je to potrebno glede na informacije, ki izhajajo iz javno razpoložljivih virov, Agencija izvaja preglede poslovanja. Ti pregledi poslovanja omogočajo predvsem zagotovitev podatkov in informacij, s katerimi Agencija ne razpolaga na podlagi rednega poročanja, in tudi preglede skladnosti dokumentacije s poročili in obvestili, ki jih subjekti nadzora pošiljajo Agenciji v okviru poročanja.

Agencija preglede poslovanja izvaja v štirih fazah, to so načrtovanje, izvajanje, izdelava zapisnika in spremljanje. V fazi načrtovanja na podlagi dokumentov, ki jih Agencija zbira v okviru rednega poročanja, opredeli področja, kjer je pri posameznem subjektu nadzora na podlagi ocenjenih tveganj potrebno izvesti pregled, v fazi izvajanja pa sledi dogovorjenim postopkom.

S prehodom v Solventnost II je Agencija namreč začela pripravljati priročnik za različna področja pregleda, ki vsebuje posamezne korake pri pregledu in navedbo kriterijev za presojo posameznega področja. Sodila za presojo ustreznosti na posameznih področjih temeljijo na veljavni zakonodaji, delegiranih uredbah, priročniku EIOPA, temeljnih zavarovalnih načelih IAIS, EIOPA smernicah, stališčih Agencije, veljavnih standardih za določena področja (računovodsko poročanje, notranja revizija …) in nekaterih primerih dobre prakse.

Agencija v okviru pregledov poslovanja pri sistemu upravljanja, kamor ni vključena lastna ocena tveganj in solventnosti ter pri naložbenih pravilih preverja normativno ureditev subjekta nadzora, konkretno dokumentacijo, izbrano na podlagi vzorčenja ter opravlja razgovore za pridobivanje določenih informacij. Med samim izvajanjem pregleda poslovanja zaposleni Agencije izpolnjujejo interne dokumente, ki omogočajo sledljivost opravljenemu delu in so osnova za pripravo zapisnika. Agencija tudi na ostalih področjih, kjer opravlja preglede poslovanja, postopa po zgoraj opisanem postopku.

Tik pred zaključkom pregleda poslovanja zaposleni Agencije opravijo usklajevalni sestanek s subjektom nadzora, pri čemer je na sestanku, ki je namenjen pojasnitvi najpomembnejših ugotovitev, iz subjekta nadzora prisotno najvišje vodstvo. Če je subjekt nadzora ugotovljene nesmotrnosti ali nedoslednosti do priprave pripomb že odpravil oziroma se je sam zavezal k izboljšanju poslovanja na posameznih področjih, Agencija v nadaljevanju zgolj spremlja njegove aktivnosti. Če Agencija postopek nadaljuje z izdajo ukrepov nadzora, pa zaposleni iz Sektorja za zunanji nadzor Agencije spremljajo odpravo ugotovljenih kršitev.