Seznam zavarovalnih subjektov

Zavarovalnice iz Slovenije:
število zadetkov: 13

Dovoljenja za posle v Sloveniji:
Obvestila za posle v drugih državah članicah
Avstrija:
Belgija:
Bolgarija:
Ciper:
Danska:
Estonija:
Finska:
Francija:
Grčija:
Hrvaška:
Irska:
Italija:
Latvija:
Litva:
Luksemburg:
Madžarska:
Malta:
Nemčija:
Nizozemska:
Poljska:
Portugalska:
Romunija:
Slovaška:
Združeno kraljestvo:
Češka Republika:
Španija:
Švedska:
Zavarovalni posli preko podružnic
Hrvaška:
Dovoljenja za posle v Sloveniji:
Obvestila za posle v drugih državah članicah
Avstrija:
Belgija:
Bolgarija:
Ciper:
Danska:
Estonija:
Finska:
Francija:
Grčija:
Hrvaška:
Irska:
Italija:
Latvija:
Litva:
Luksemburg:
Madžarska:
Malta:
Nemčija:
Nizozemska:
Poljska:
Portugalska:
Romunija:
Slovaška:
Združeno kraljestvo:
Češka Republika:
Španija:
Švedska:
Dovoljenja za posle v Sloveniji:
Obvestila za posle v drugih državah članicah
Avstrija:
Belgija:
Bolgarija:
Ciper:
Danska:
Estonija:
Finska:
Francija:
Grčija:
Hrvaška:
Irska:
Italija:
Latvija:
Litva:
Luksemburg:
Madžarska:
Malta:
Nemčija:
Nizozemska:
Poljska:
Portugalska:
Romunija:
Slovaška:
Združeno kraljestvo:
Češka Republika:
Španija:
Švedska:
Dovoljenja za posle v Sloveniji:
Obvestila za posle v drugih državah članicah
Avstrija:
Belgija:
Ciper:
Danska:
Estonija:
Finska:
Francija:
Grčija:
Hrvaška:
Irska:
Italija:
Latvija:
Litva:
Luksemburg:
Madžarska:
Malta:
Nemčija:
Nizozemska:
Poljska:
Portugalska:
Slovaška:
Združeno kraljestvo:
Češka Republika:
Švedska:
Dovoljenja za posle v Sloveniji:
Obvestila za posle v drugih državah članicah
Hrvaška:
Dovoljenja za posle v Sloveniji:
Obvestila za posle v drugih državah članicah
Avstrija:
Bolgarija:
Francija:
Hrvaška:
Irska:
Italija:
Madžarska:
Nemčija:
Poljska:
Romunija:
Združeno kraljestvo:
Zavarovalni posli preko podružnic
Hrvaška:
Dovoljenja za posle v Sloveniji:
Obvestila za posle v drugih državah članicah
Avstrija:
Belgija:
Bolgarija:
Ciper:
Danska:
Estonija:
Finska:
Francija:
Grčija:
Hrvaška:
Irska:
Italija:
Latvija:
Litva:
Luksemburg:
Madžarska:
Malta:
Nemčija:
Nizozemska:
Poljska:
Portugalska:
Romunija:
Slovaška:
Združeno kraljestvo:
Češka Republika:
Švedska:

Legenda zavarovalnih vrst

Splošna

 • 1 Nezgodno zavarovanje
  Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanjem nesreč pri delu in poklicnih obolenj) je zavarovanje, ki v primeru smrti ali izgube zdravja zaradi nezgode krije:
  - izplačilo dogovorjenih denarnih nadomestil, odškodnin oziroma povračil stroškov,
  v enkratnem znesku,
  - obročno izplačevanje dogovorjenih denarnih nadomestil, - kombinacijo izplačil po prejšnjih alineah,
  - izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov;
 • 2 Zdravstveno zavarovanje
  Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja krije:
  – stroške zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki;
  – izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil in
  – kombinacijo izplačil po prejšnjih alineah;
 • 3 Zavarovanje kopenskih motornih vozil
  Zavarovanje kopenskih vozil je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo,
  - kopenskih vozil na lasten pogon, razen tirnih vozil,
  - kopenskih vozil brez lastnega pogona;
 • 4 Zavarovanje tirnih vozil
  Zavarovanje tirnih vozil je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo tirnih vozil;
 • 5 Letalsko zavarovanje
  Letalsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav;
 • 6 Zavarovanje plovil
  Zavarovanje plovil je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo morskih, rečnih in jezerskih plovil;
 • 7 Zavarovanje prevoza blaga
  Zavarovanje prevoza blaga je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo blaga, vključno s prtljago, ne glede na vrsto prevoza;
 • 8 Zavarovanje požara in elementarnih nesreč
  Zavarovanje požara in elementarnih nesreč je zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih krijejo zavarovanja iz 3. do 7. točke tega odstavka), ki nastane zaradi:
  - požara,
  - eksplozije,
  - nevihte,
  - drugih naravnih dogodkov, razen neviht,
  - jedrske energije,
  - pogrezanja in drsenja tal;
 • 9 Drugo škodno zavarovanje
  Drugo škodno zavarovanje je zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih krijejo zavarovanja iz 3. do 7. točke tega odstavka), ki nastane zaradi toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (na primer tatvine), razen vzrokov iz 8. točke tega odstavka;
 • 10 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
  Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih vozil z lastnim pogonom (vključno s prevozniško odgovornostjo);
 • 11 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov
  Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo);
 • 12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil
  Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, recnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo);
 • 13 Splošno zavarovanje odgovornosti
  Splošno zavarovanje odgovornosti je zavarovanje, ki krije druge vrste odgovornosti, razen odgovornosti iz 10. do 12. točke tega odstavka;
 • 14 Kreditno zavarovanje
  Kreditno zavarovanje je zavarovanje, ki krije:
  - nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) zaradi nesolventnosti ali drugih dogodkov (ravnanj ali dejstev),
  - izvozne kredite in druge nevarnosti povezane z izvozom, trgovino in vlaganji na tujih in domačih trgih,
  - kredite z obročnim odplačevanjem,
  - hipotekarne in lombardne kredite,
  - kmetijske kredite in
  - druge kredite in posojila.
 • 15 Kavcijsko zavarovanje
  Kavcijsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov.
 • 16 Zavarovanje različnih finančnih izgub
  Zavarovanje različnih finančnih izgub je zavarovanje, ki krije finančne izgube zaradi:
  - poklicnih nevarnosti
  - nezadostnih prihodkov (na splošno)
  - slabega vremena,
  - izgubljenega dobička,
  - nepredvidenih splošnih stroškov
  - nepredvidenih poslovnih stroškov,
  - izgube tržne vrednosti,
  - izpada najemnine oziroma prihodka,
  - posrednih poslovnih izgub, razen izgub iz prejšnjih alinej,
  - drugih neposlovnih izgub,
  - drugih finančnih izgub.
 • 17 Zavarovanje stroškov postopka
  Zavarovanje stroškov postopka je zavarovanje, ki krije stroške odvetnikov in druge stroške postopka.
 • 18 Zavarovanje pomoči
  Zavarovanje pomoči je zavarovanje, ki krije pomoč osebam, ki zaidejo v težave na potovanju oziroma v drugih primerih odsotnosti od njihovega doma oziroma stalnega prebivališca.
 • 19 Življenjsko zavarovanje
  Življenjsko zavarovanje (razen zavarovanj iz 20. do 24. tocke tega odstavka) je zavarovanje, ki obsega zlasti zavarovanje za primer doživetja, zavarovanje za primer smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje, življenjsko zavarovanje z vračilom premij.
 • 20 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva
  Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva.
 • 21 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov
  Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada, je zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov oziroma drugih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma povezano s spremembo vrednosti enote premoženja kritnega sklada.
 • 22 Tontine
  Tontine, je zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovancev dogovori, da bo skupno kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako kapitalizirano premoženje med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma med dediče umrlih zavarovancev.
 • 23 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil
  Zavarovanje s kapitalizacijo izplačl je zavarovanje, ki temelji na aktuarskih izračunih in pri katerem prejme zavarovanec v zameno za enkratno oziroma obročno vplačevanje premij, izplačila v določenem obdobju in višini.
 • 24 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni
  Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more odpovedati.
 • PM1 PM1
  Upravljanje skupinskih pokojninskih skladov iz člena 2 (3) (b) (iii) in (iv) Direktive 2009/138/ES
 • CI CI
  Dejavnost iz člena 2 (3) (b) (v) Direktive 2009/138/ES

Obvezno zavarovanje v prometu

 • A Zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče
  Zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče
 • B Zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
  Zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
 • C Zavarovanje lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo
  Zavarovanje lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
 • D Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
  Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam

Zavarovanje stroškov postopka

 • a a

  Zavarovalnice zagotovijo, da nobeden od zaposlenih, ki se ukvarja z upravljanjem zahtevkov v zvezi z zavarovanjem stroškov postopka ali s pravnim svetovanjem v zvezi z njim istočasno ne opravlja podobne dejavnosti v drugi zavarovalnici, ki je v finančnem, poslovnem ali upravnem oziru povezana s prvo zavarovalnico in ki opravlja eno ali več drugih zavarovalnih vrst, opredeljenih v Prilogi I Direktive 2009/138/ES.

  Sestavljene zavarovalnice zagotovijo, da nobeden od zaposlenih, ki se ukvarja z upravljanjem zahtevkov v zvezi z zavarovanjem stroškov postopka ali s pravnim svetovanjem v zvezi z njim, istočasno ne opravlja podobne dejavnosti za drugo zavarovalno vrsto, ki jo opravljajo.

 • b b

  Zavarovalnica upravljanje z zahtevki v zvezi z zavarovanjem stroškov postopka poveri podjetju, ki je ločena pravna oseba. To podjetje je navedeno v ločeni pogodbi ali ločenem delu iz člena 199 Direktive 2009/138/ES.

  Če je podjetje, ki je ločena pravna oseba, povezano z zavarovalnico, ki opravlja eno ali več zavarovalnih vrst iz dela A Priloge I Direktive 2009/138/ES, zaposleni v podjetju, ki je ločena pravna oseba, ki se ukvarjajo z upravljanjem zahtevkov ali s pravnimi nasveti v zvezi s takšnim upravljanjem, ne smejo istočasno opravljati iste ali podobne dejavnosti v drugi zavarovalnici. Države članice lahko postavijo iste zahteve tudi za upravne, upravljalne ali nadzorne organe.

 • c c

  V pogodbi mora biti določeno, da lahko zavarovanec po lastni izbiri poveri pooblastilo odvetniku ali kateri koli drugi ustrezno usposobljeni osebi, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja, od trenutka, ko ima zavarovanec zahtevek v skladu s pogodbo.

Dodatna pokojninska zavarovanja

 • PM2 Dodatna pokojninska zavarovanja
  Ne glede na prvi odstavek 26. člena ZZavar-1 lahko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj, opravlja tudi dejavnost upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa navedeni zakon.

Sklepanje pozavarovanj

 • PP Premoženjska pozavarovanja
  Premoženjska pozavarovanja
 • ŽP Življenjska pozavarovanja
  Življenjska pozavarovanja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
×

Iskanje