Statistika

Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo obdeluje, pripravlja ter objavlja statistične podatke o stanju zavarovalništva na slovenskem trgu.

Nekatere statistične podatke objavlja Slovensko zavarovalno združenje na svojih spletnih straneh Statistika ter Statistične publikacije.

V nadaljevanju so prikazane osnovne statistične informacije iz letnih poročil Agencije.

Konec leta 2020 so na slovenskem zavarovalnem trgu poslovali naslednji subjekti, ki jih nadzoruje Agencija:

Razkritja podatkov na podlagi Direktive

Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi Izvedbene uredbe Evropske komisije (EU) 2015/2451 razkriva skupne statistične podatke za zavarovalnice in pozavarovalnice ter zavarovalniške skupine: Predlogi A in B za razkritje skupnih statističnih podatkov za zavarovalnice, pozavarovalnice in zavarovalniške skupine, ki se nadzorujejo v skladu z Direktivo 2009/138/ES, ki se nanašajo na:

  • vrste in število subjektov, , ki se nadzorujejo v skladu z Direktivo 2009/138/ES;
  • uporabo prilagoditev ali prehodnih ukrepov s strani subjektov;
  • zneske sredstev, obveznosti in lastnih sredstev;
  • regulativne kapitalske zahteve – standardna formula, notranji modeli, kapitalski pribitki.

Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo obdeluje, pripravlja ter objavlja statistične podatke o stanju zavarovalništva na slovenskem trgu.

Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi Izvedbene uredbe Evropske komisije (EU) 2015/2451 razkriva tudi skupne statistične podatke o nadzornem organu, ki se nahajajo v razdelku O Agenciji/Cilji,funkcije in dejavnosti nadzora/Dejavnosti.

 

Statistika zavarovalnega trga

Kosmate zavarovalne premije in škode

Obračunane kosmate premije po zavarovalnicah

Sestava sredstev

Zavarovalno-tehnične rezervacije

Kapitalska ustreznost

Kapitalska ustreznost po Solventnosti 2 predstavlja razmerje med primernim zneskom lastnih virov sredstev in zahtevanim solventnostnim kapitalom.

Zahtevani solventnostni kapital se v skladu s pravili Solventnosti 2 vrednoti tako, da zavarovalnica upošteva vsa merljiva tveganja, ki jim je izpostavljena. Višina zahtevanega solventnostnega kapitala ustreza tvegani vrednosti osnovnih lastnih virov sredstev zavarovalnice s stopnjo zaupanja 99,5 % za obdobje enega leta.

Dobičkonosnost subjektov nadzora