Načelo preudarne osebe

Člen 132 direktive Solventnost II uvaja „načelo preudarne osebe“, ki vsebuje določbe, kako bi morala podjetja vlagati svoja sredstva. Dejstvo, da ni predpisanih omejitev glede naložb, ne pomeni, da lahko podjetja sprejemajo nepreudarne odločitve o naložbah,  pri  katerih  ne  upoštevajo  interesov  imetnikov  polic. Zahteve iz direktive Solventnost II  in  Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 izčrpno  pokrivajo  nekatere  glavne  vidike  načela  preudarne  osebe,  kot  so upravljanje sredstev in obveznosti, naložbe v izvedene finančne instrumente, upravljanje likvidnostnega tveganja in upravljanje tveganja koncentracije. Smernice glede načela preudarne osebe so v smernicah EIOPA o sistemu upravljanja.

Stališča in smernice: