Zavarovalnice v Sloveniji med stroškovno učinkovitejšimi

Iz podatkov Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) o premijah, škodah in stroških zavarovalnic v EU za leto 2022 lahko izračunamo količnike, ki odražajo učinkovitost poslovanja zavarovalnic. Kombiniran in stroškovni količnik izražata koliko odhodkov oziroma stroškov ima zavarovalnica na 1 enoto prihodka od premij. Zaradi narave zavarovanj so izračuni kombiniranega količnika smiselni samo za premoženjska zavarovanja.

Čisti (neto) kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj izraža razmerje med vsoto čistih odhodkov za škode in čistih stroškov poslovanja s čistimi prihodki od premij. Višji kot je čisti kombinirani količnik, manj donosna je zavarovalnica. Pri tem pojasnimo, da količnik 1 ali nad 1 še ne pomeni nujno, da zavarovalnica posluje z izgubo, saj lahko ustvarja dohodke tudi iz drugih virov.

Čisti (neto) stroškovni količnik premoženjskih zavarovanj pa izraža razmerje med skupnimi stroški zavarovalnice in čistimi prihodki od premij. To vključuje administrativne stroške, stroške prodaje, marketinga in drugih stroškov, ki jih ima zavarovalnica pri poslovanju. Višji kot je neto stroškovni količnik, manj učinkovita je zavarovalnica.

Tabela 1: Tabela količnikov učinkovitosti poslovanja zavarovalnic, EU-27, 2022

Razpon med najvišjim in najnižjim čistim kombiniranim količnikom premoženjskih zavarovanj je okoli 20 odstotnih točk (med 0,82 v Bolgariji in 1,00 v Franciji). To je bistveno manj, kot je razpon med čistim stroškovnim količnikom premoženjskih zavarovanj, ki je okoli 40 odstotnih točk (med 0,09 na Nizozemskem in 0,47 v Grčiji). Razlike v razponih lahko pripisujemo razvitosti posameznih zavarovalnih trgov ter s tem povezano učinkovitostjo poslovanja.

Daleč najnižji čisti stroškovni količnik premoženjskih zavarovanj imajo na Nizozemskem, kar je predvsem posledica dejstva, da je obvezno zdravstveno zavarovanje financirano preko zasebnih zavarovalnic. Sledi Malta (0,20), nato pa Slovenija (0,23), kar je indikator, da so naše zavarovalnice stroškovno učinkovite. Na drugi strani so stroškovno najbolj potratne zavarovalnice v Grčiji (0,47), na Cipru (0,45) in na Hrvaškem (0,42).

Zavarovalnice v Sloveniji med stroškovno učinkovitejšimi