Zavarovanja v EU v letu 2022. Kje se nahaja Slovenija?

Po podatkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je konec leta 2022 v EU poslovalo 1.716 zavarovalnic in pozavarovalnic. Največ v Nemčiji (skupaj 256 zavarovalnic in pozavarovalnic), sledita Irska (163) in Španija (150). Znotraj teh vrednosti je bilo največ zavarovalnic segmentiranih kot premoženjskih v Nemčiji (167 zavarovalnic), sledita Švedska (86) in Španija (83). Prav tako je bila v Nemčija na prvem mestu v segmentu življenjskih zavarovalnic (67 zavarovalnic), za njo pa sta Irska (33) in Francija (31). V kategoriji »drugo« (sem uvrščamo kompozitne zavarovalnice in pozavarovalnice) je na prvem mestu Francija (57), sledita še Irska (51) in Španija (48).

Kosmata obračunana premija življenjskih in premoženjskih zavarovanj

Zaradi razlik v velikosti gospodarstev in številu prebivalstva so medsebojne primerjave pripravljene na skupnih osnovah. Bodisi kot delež bruto domačega proizvoda (BDP) bodisi kot znesek kosmate premije na prebivalca. Korelacijski koeficient med obema kazalnikoma je močan in pozitiven kar (večinoma) pomeni, da višja kot je povprečna kosmata premija na prebivalca, višji je delež kosmatih premij v odstotku BDP.

Daleč na prvem mestu, tako med življenjskimi kot premoženjskimi zavarovanji, je Luksemburg, ki je zaradi ugodnih poslovnih pogojev privlačno okolje za številne investicije drugih držav, zlasti sosednjih. Izrazito visok odstotek kosmate obračunane premije življenjskih oziroma premoženjskih zavarovanj v deležu BDP lahko opazimo tudi pri Malti. Vzroki so podobni kot pri Luksemburgu – zaradi ugodnih poslovnih pogojev je tudi Malta privlačno okolje za tuje investicije.

V zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj sta izrazito nad evropskim povprečjem (t.j. 1.370 EUR kosmate obračunane premije na prebivalca oz. 3,9 % delež BDP) Irska in Danska. Iz analize irskega zavarovalnega trga lahko ugotovimo močno prisotnost tujih zavarovalnih družb, zlasti iz ZDA. Na drugi polovici grafa pa so skoncentrirane predvsem vzhodnoevropske države, ki so v EU vstopile v zadnjih letih in imajo slabše razvit zavarovalniški trg.

V zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj znaša EU-27 povprečje 1.051 EUR kosmate obračunane premije na prebivalca oziroma 3,0 % delež BDP. Izrazito odstopanje lahko opazimo pri Nizozemski. Tako visoko je uvrščena zaradi visokega deleža zdravstvenih zavarovanj (obvezno zdravstveno zavarovanje je financirano preko zasebnih zavarovalnic), ki predstavljajo več kot 50 % vseh premoženjskih zavarovanj. S 3,4 % obračunane premije premoženjskih zavarovanj v deležu BDP je nad evropskim povprečjem tudi Slovenija. Zaradi različnih imenovalcev v izračunu (število prebivalcev oziroma BDP) pa je absolutni znesek kosmate obračunane premije na prebivalca nekoliko nižji in znaša 954 EUR. Rep grafikona je podoben kot pri življenjskih zavarovanjih, zastopan je zlasti z državami iz vzhodne Evrope.

Grafikon 1: Kosmata obračunana premija 2022 - EU

Zavarovanja v EU v letu 2022. Kje se nahaja Slovenija?