Zaživel je Chapter Zero Slovenija

Podnebne spremembe v zadnjih letih predstavljajo vse večje tveganje ne le za človeštvo, temveč za celoten planet in svetovno gospodarstvo.

Chapter Zero Slovenija je 25. nacionalna pobuda v globalni mreži za podnebne spremembe. Cilj pobude izobraževati in spodbujati člane nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov družb v Sloveniji, da soočanje s podnebnimi spremembami postane prednostna naloga njihovega poslovnega modela.

Na ustanovnem dogodku 18. aprila 2023 je bilo predstavljenih 8 načel podnebnega upravljanja:

 1. Odgovornost organov vodenja in nadzora pri naslavljanju podnebnih sprememb
  Kot nosilci odgovornosti za dolgoročno upravljanje in odpornosti družbe, bi morali zagotavljati učinkovito upravljanje s tveganji in upoštevati morebitne spremembe poslovnega okolja, ki lahko nastanejo zaradi podnebnih sprememb.
 2. Obvladovanje področja
  Zagotoviti je potrebno, da je sestava organov vodenja in nadzora dovolj raznolika glede na znanje, veščine in izkušnje, da lahko člani učinkovito razpravljajo in sprejemajo odločitve, ki temeljijo na zavedanju ter razumevanju tveganj in priložnosti poveznih s podnebnim upravljanjem.
 3. Struktura in organizacija
  Za dolgoročno učinkovitost in uspešnost delovanja družbe bi morali organi vodenja in nadzora določiti najučinkovitejši način vključevanja podnebnih vidikov v svojo sestavo in organizacijo delovanja.
 4. Ocena tveganj in priložnosti
  Organi vodenja in nadzora bi morali neprestano ocenjevati kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna podnebna tveganja in priložnosti ter ustrezno ukrepati glede na njihovo pomembnost za družbo.
 5. Vključevanje v strateške odločitve družbe
  Organi vodenja in nadzora bi morali zagotoviti, da so vidiki podnebnih sprememb in upravljanje z njimi povezanih tveganj in priložnosti, integrirani v procese strateškega načrtovanja in odločanja v družbi.
 6. Spodbude
  Finančne spodbude vodstvu bi morale vključevati merljive cilje in kazalnike uspešnosti, ki so prilagojeni posamezni družbi in hkrati zagotavljajo njeno dolgoročno uspešnost.
 7. Trajnostno poročanje in razkritja
  Vsa pomembna tveganja, priložnosti in strateške odločitve povezane s podnebjem, je potrebno dosledno in pregledno razkriti v letnem poročilu družbe ( v okviru trajnostnega ali nefinančnega poročanja), s ciljem povečanja kakovosti in ne obsega poročanja.
 8. Izmenjava informacij
  Pomembno je, da se člani organov vodenja in nadzora redno srečujejo, sodelujejo in izmenjujejo znanje ter izkušnje z vsemi deležniki. Tako družba ostaja nenehno obveščena o dialogu z investitorji, pripravljalci politik, odločevalci in drugimi deležniki.

V okviru pobude so na voljo vsebine, ki so namenjene odločevalcem in nadzornikom. Na voljo so na tej povezavi.

Zaživel je Chapter Zero Slovenija